policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2006

střelba z krátkých služebních zbraní - propozicezpět

10.5.2006 - 11.5.2006Organizační výbor

1) Ředitel mistrovství – plk. JUDr. Mgr. Jiří Musil
2) Zástupce ředitele – plk. JUDr. Čestmír Šašek
3) Technický ředitel – pplk. Ing. Igor Růžička
4) Hlavní rozhodčí – mjr. Milan Kubošek
5) Tajemník – Bc. Pavlína Zuzánková
6) Delegát Unie tělovýchovných organizací P ČR: Mgr. Petra Drbohlavová
7) Delegát odboru sportu MV ČR: Mgr. Jindra Budweiserová
8) Lékařské zabezpečení – lékař Policie České republiky správy Jihomoravského kraje

Všeobecná ustanovení

1) Policejní mistrovství ČR ve střelbě ze služebních krátkých zbraní (dále jen „mistrovství“) ve vzájemné spolupráci pořádají – Ministerstvo vnitra odbor sportu (dále jen „odbor“), skupina vzdělávání, služební přípravy a sportu Policejního prezidia ČR (dále jen „skupina“), Střední policejní škola MV v Brně (dále jen „škola“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a Sportovní klub policie Prezidium Praha

(2) Technické provedení - škola, skupina


(3) Místo konání – střelnice Dolní Lhota, okr. Blansko

(4) Datum konání: 10. - 11. května 2006

(5) Informace o soutěži: mjr. Milan Kubošek, tel. 974 834 420
Bc. Pavlína Zuzánková, tel. 974 834 382

(6) Podmínky účasti:
a) mistrovství se mohou účastnit pouze příslušníci Policie ČR;
b) na soutěži smí být použita pouze služební zbraň s přidělenými doplňky;
c) každý soutěžící musí být vybaven střeleckými brýlemi a chrániči sluchu. Bez těchto
ochranných prostředků nebude připuštěn do soutěže.

Počet účastníků

(1) Počet soutěžících je omezen. Maximální počet soutěžících je 112.

(2) Ředitelé Policie ČR správ krajů, ředitel Policie ČR správy hl. m. Prahy, ředitel Policie ČR služby cizinecké a pohraniční policie a útvary MV a policejních škol zabezpečí vyslání soutěžního týmu v počtu 6 policistů.

(3) Ředitelé Policie ČR útvarů s celorepublikovou působností a organizační články Policejního prezidia ČR zabezpečí vyslání soutěžního týmu v počtu 4 policistů.

(4) Služební funkcionář při určení soutěžního týmu stanoví jednoho soutěžícího jako ve- doucího.

(5) Vedoucí týmu:
a) se účastní porad s organizátory mistrovství;
b) zastupuje tým při případných protestech.

(6) Vedoucí týmů uvedených v bodu 2 nahlásí při prezentaci 4 policisty, kteří budou tvořit soutěžní družstvo hodnocené v soutěži družstev. Zbylí dva soutěžící budou hodnoceni pouze v soutěži jednotlivců.

Přihlášky

Přihláška ke stažení zde

1) Přihlášky zasílejte :
a) poštou: Policejní prezidium ČR, Strojnická 27, skupina vzdělávání, služební přípravy a sportu, 170 89 Praha 7
b) faxem - č. faxu 974 834 729
c) e-mail: pp.svsps.zuzankova@pcr.cz

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 1. května 2006.

(3) Na přihlášky doručené po uvedeném termínu nebude brán zřetel.

Kategorie

(1) Policejní mistrovství ČR ve střelbě ze služebních krátkých zbraní bude realizováno jako:
a) soutěž jednotlivců, ve které budou hodnoceni všichni účastníci soutěže;

b) soutěž čtyřčlenných družstev – podle podmínek v čl. 3, odst. 6;

(2) Muži i ženy soutěží dohromady, bez rozdílu věku.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne na střelnici Dolní Lhota 10. května 2006 v době od 9:00 do 10:00 hodin.

(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni:
a) prokázat se služebním průkazem policisty;
b) předložit potvrzení o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti (ne starší 12 měsíců);
c) předložit zbraně a doplňky ke kontrole.

(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v čl. 6, odstavci 2, písm. a), b), c) nebude
účastníkovi umožněn start.

Stravování, ubytování a doprava

(1) Stravování počínaje snídaní 10 května 2006 a konče večeří 11. května 2006 je zajiš- těno a hrazeno pořadatelem ve škole.

(2) Ubytování je bezplatně zajištěno ve škole.

(3) Pro řídiče není zajištěno ubytování ani stravování.

(4) Pro vzdálenější výpravy nad 200 km lze zajistit po předběžném projednání s pplk. Ing. Igorem Růžičkou (sl. tel. 627 229, mob. 608 826 680) ubytování ve škole již 9. května 2006 od 16:00 hod.

(5) Dopravu zajišťuje vysílající útvar.

Časový rozpis

(1) 9. 5. od 16:00 ubytování vzdálenějších výprav

(2) 10.5. 9:00 - 10:00 prezentace na střelnici Dolní Lhota
snídaně + oběd formou balíčku
10:30 zahájení soutěže
17:00 ukončení prvního soutěžního dne
18:30 večeře ve škole
19:30 porada vedoucích


(3) 11.5. 7:00 - 7:30 snídaně ve škole
oběd + večeře formou balíčku
8:30 nástup na střelnici
9:00 zahájení druhého soutěžního dne
15:00 vyhlášení výsledků
16:00 ukončení mistrovství

(4) Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny časového programu.

Základní ustanovení

Závodí se podle Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 33/2004 (Soutěžní řád resortních
sportovních soutěží), rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.

Průběh soutěže a hodnocení

(1) Jednotlivé střelecké disciplíny svým pojetím navazují na služební střeleckou přípravu. Konkrétní pravidla a podmínky hodnocení budou rozhodčími sděleny vždy bezprostředně před jejich zahájením.

(2) Výkon soutěžícího se určuje poměrem přesnosti zásahů, rychlosti splnění konkrétní střelecké úlohy a dalšími kritérii, případně penalizace dle konkrétní disciplíny.

(3) Do hodnocení družstev se započítávají výsledky 4 policistů dle čl. 3, odst. 6.

Vybavení závodníků

(1) Zbraně:
a) přidělená služební pistole bez úprav;
b) je zakázána jakákoliv úprava zbraně včetně výměny součástek např. kohoutu, záchytu závěru atd.;
c) minimálně 2 zásobníky;
d) přejímka zbraní proběhne při prezentaci.

(2) Pouzdro:
a) pouze přidělené služební pouzdro na zbraně a zásobníky;
b) je zakázána jejich jakákoli úprava.

(3) Ústroj - všichni policisté soutěží ve své nejobvyklejší služební ústroji.

(4) Služební střelivo do pistole v počtu 100 ks nábojů pro jednoho střelce zajišťuje vysílající útvar.

Bezpečnostní pravidla

(1) Zbraň musí být mimo vymezené prostory v pouzdře, vybitá, bez náboje v nábojové komoře, bez zásobníku, se spuštěným kohoutem.

(2) Manipulace se zbraní a municí je povolena pouze na pokyn rozhodčích na určených stanovištích.

(3) Při porušení bezpečnostních pravidel bude účastník diskvalifikován.

Protesty

Protesty se podávají písemně prostřednictvím vedoucího družstva hlavnímu rozhodčímu,
a to nejpozději do 30 minut od vyvěšení předběžných výsledků.

Závěrečná ustanovení

(1) Všechny osoby na střelnici se musí řídit pokyny rozhodčích a pořadatelů.

(2) Každý účastník mistrovství plně odpovídá za jím způsobené škody.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport