policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 STANOVY UNITOP České republiky
  (4. novela stanov)
úplné znění


Obsah: I. Základní ustanovení
II. Poslání a úkoly
III. Podmínky členství, práva a povinnosti členských klubů
IV. Orgány UNITOP ČR
V. Ustanovení o volbách a hlasování
VI. Jmění UNITOP ČR a zásady hospodaření
VII. Ustanovení přechodná a závěrečná

SMLOUVA O SOUČINNOSTI
PŘIHLÁŠKA A PŘÍLOHA SMLOUVY O SOUČINNOSTI (ke stažení)


I. Základní ustanovení

Název: Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
Užívaná zkratka: UNITOP ČR
Sídlo: 170 21, Praha 7, Za Císařským mlýnem 1063
IČO: 48548596
Statutární orgán: Výkonný výbor
Základní charakteristika: Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky (dále jen "UNITOP ČR") je dobrovolným, otevřeným a politicky nezávislým zájmovým sdružením sportovních klubů Policie České republiky (dále jen "policie"), které vyvíjí svoji činnost na demokratických zásadách a za účinné spolupráce s ministerstvem vnitra a policií. UNITOP ČR působí na území České republiky. Každý sportovní klub policie (dále jen klub") sdružený v UNITOP ČR (dále jen "členský klub") si zachovává právní subjektivitu. UNITOP ČR je právnickou osobou, která může svým jménem nabývat práva a zavazovat se a za své závazky odpovídá celým svým majetkem.

nahoru


II. Poslání a úkoly

UNITOP ČR zejména:
1.

Vytváří podmínky pro vzájemně prospěšnou spolupráci členských klubů při     rozvoji sportu, tělovýchovy a turistiky, jakož i kulturní a hospodářské činnosti.

2. Pomáhá členským klubům vytvářet materiální, finanční a organizační podmínky pro tělovýchovnou a sportovní činnost zejména pracovníků a policistů zařazených v útvarech ministerstva vnitra a policie.
3. Shromažďuje, vyhodnocuje, propaguje a pomáhá zavádět osvědčené zkušenosti a znalosti z činnosti členských klubů.
4. Pomáhá členským klubům při ochraně jejich práv a zájmů a podporuje jejich oprávněné požadavky vůči třetím osobám.
5. Zastupuje členské kluby v mezinárodních policejních sportovních organizacích (USIP, USPE) a rozvíjí mezinárodní styky.
6. Podporuje sportovní reprezentaci policie a podílí se na jejím zabezpečení.
7. Pomáhá organizovat a zabezpečovat sportovní Policejním mistrovství České republiky, sportovní přebory a soutěže mezi členskými kluby.
8. Přispívá k rozvoji osobnosti sportovců, k jejich kulturní vyspělosti a k rozvoji lidské solidarity.
9. Podílí se na rozvoji vztahů mezi policií a policejními sbory jiných států.
10. Usiluje o vhodné formy spolupráce s jinými tělovýchovnými a sportovními organizacemi.
  nahoru


III. Podmínky členství, práva a povinnosti členských klubů
1. V UNITOP ČR se mohou sdružovat kluby , které
  a) trvale spolupracují při rozvoji sportovních aktivit s policií nebo ministerstvem vnitra,
  b) sdružují, mimo jiné osoby, rovněž policisty nebo pracovníky policie a ministerstva vnitra a
  c)

jejichž vztah k policii je vyjádřen v názvu klubu.

2. Členství vzniká dnem podpisu smlouvy o součinnosti.

3. Členství v UNITOP ČR zaniká:
  a) písemným vypovězením smlouvy sdruženým klubem,
  b) nesplňuje-li sdružený klub podmínky členství,
  c) zánikem členského klubu nebo UNITOP ČR.

4.

Mimořádným členem UNITOP ČR se mohou stát na smluvním základě osoby, které podporují činnost UNITOP ČR. Práva a povinnosti mimořádného člena se stanoví ve smlouvě. Při hlasování má hlas poradní.

5. Každý členský klub má zejména tato práva:
  a) vyslat svého zástupce na valnou hromadu UNITOP ČR,
  b) podílet se na volbách do orgánů UNITOP ČR a na rozhodování valné hromady s jedním hlasem rozhodujícím,
  c) podílet se na sestavení a realizaci programu UNITOP ČR,
  d) podávat návrhy, podněty a připomínky k činnosti UNITOP ČR,
  e) podílet se na všech výhodách vyplývajících z členství v UNITOP ČR.

6. Každý členský klub má zejména tyto povinnosti:
  a) dodržovat stanovy UNITOP ČR,
  b) hájit a prosazovat zájmy UNITOP ČR,
  c) plnit stanovené úkoly a přijaté závazky,
  d) pomáhat při vytváření podmínek pro nadstavbovou část tělesné a střelecké přípravy příslušníků policie,
  e) řádně a včas uhradit členský příspěvek za příslušný rok,
  f) umožnit revizní komisi UNITOP ČR ověřit podklady o stavu členské základny za účelem kontroly výše úhrady členského příspěvku.
    nahoru


IV. Orgány UNITOP ČR
1. Orgány UNITOP ČR jsou:
  a) valná hromada,
  b) výkonný výbor,
  c)

revizní komise.

2. Nejvyšším orgánem UNITOP ČR je valná hromada, kterou tvoří zmocnění zástupci (dále jen "zástupce") všech členských klubů UNITOP ČR. Valnou hromadu svolává výkonný výbor nejméně jedenkrát ročně a vždy, požádá-li o její svolání alespoň jedna třetina členských klubů. Výkonný výbor je oprávněn svolat valnou hromadu i k řešení mimořádných situací, pokud se na tom usnesl.

3. Do působnosti valné hromady patří zejména:
  a) stanovovat hlavní směry činnosti UNITOP ČR
  b) schvalovat návrh rozpočtu na příslušný rok,
  c) schvalovat a měnit stanovy a symboliku UNITOP ČR,
  d) volit a odvolávat členy výkonného výboru, jeho prezidenta a viceprezidenta,  členy revizní komise a jejího předsedu,
  e) projednávat a schvalovat výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření UNITOP ČR,
  f) projednávat revizní zprávu a přijímat potřebná opatření,
  g) rozhodovat o způsobu majetkového vypořádání, s výjimkou případů, kdy majetkové vypořádání provede likvidátor určený ministerstvem vnitra (§ 13 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb.)
  h) schvalovat zásady pro výpočet výše ročního členského příspěvku,
  i) schvalovat pravidla pro financování členských klubů ze společných zdrojů pro příslušný rok.

4.

Výkonný výbor koordinuje a zajišťuje činnost UNITOP ČR mezi zasedáními valné hromady. Při své činnosti se řídí stanovami, usneseními valné hromady, rozpočtem a schváleným plánem činnosti a v souladu s nimi přijímá příslušná opatření.

5.

Výkonný výbor tvoří prezident, viceprezident a devět členů.

6. Prezident řídí činnost výkonného výboru a jeho jménem zastupuje UNITOP ČR ve všech vztazích. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje viceprezident. Zastupováním mohou být výkonným výborem pověřeni i další jeho členové.

7. Do působnosti výkonného výboru patří zejména:
  a) zastupovat UNITOP ČR navenek,
  b) svolávat valnou hromadu,
  c) zpracovávat návrhy plánu činnosti a rozpočtu na příslušný rok včetně zprávy o jejich plnění,
  d) organizovat plnění plánu činnosti v příslušném roce a plnit další úkoly, kterépro něj vyplývají z usnesení valné hromady,
  e) zajišťovat spolupráci s jinými osobami, které podporují zájmy a potřeby UNITOP ČR,
  f) zajišťovat dokumentaci a archivaci všech důležitých materiálů a listin a vést evidenci členských klubů a mimořádných členů,
  g) organizovat odborné kurzy, školení a semináře, zajišťovat vydávání metodických a propagačních materiálů a tiskovin pro potřeby členských klubů,
  h) připravovat návrh zásad pro výpočet výše ročního členského příspěvku,
  i) přijmout rozpočtové provizorium na nejbližší tři měsíce v případě, že valná hromada nepřijme rozhodnutí o rozpočtu,
  j) kooptovat za uvolněné členy jiné osoby, avšak nejvýše do jedné třetiny celkového počtu řádně zvolených členů výkonného výboru - kooptaci musí schválit nejbližší vlaná hromada,
  k) kooptovat osoby, které nesplňují členství v tomto orgánu, avšak svou odbornou způsobilostí či postavením ve společnosti jsou zárukou podpory činnosti UNITOP ČR - tyto osoby mají poradní hlas,
  l) připravovat pravidla pro financování členských klubů ze společných zdrojů pro příslušný rok,
  m) k zajištění úkolů, které překračují možnosti jejich plnění formou dobrovolného členství, zřídit sekretariát, s přihlédnutím k ekonomickým možnostem UNITOP ČR.

8. Revizní komise prování kontrolu veškeré činnosti UNITOP ČR včetně hospodaření. Odpovídá pouze valné hromadě a na ostatních orgánech je nezávislá.

9. Do působnosti revizní komise patří zejména:
  a) nahlížet do obchodních a účetních knih a jiných dokladů UNITOP ČR a kontrolovat tam obsažené údaje,
  b) vyžadovat potřebná vysvětlení,
  c) projednávat stížnosti členů,
  d) předkládat revizní zprávu a informovat o své činnosti valnou hromadu,
  e) ověřovat podklady členských klubů o stavu členské základny za účelem kontroly výše úhrady členského příspěvku.

10. Revizní komisi tvoří předseda, který řídí činnost komise a maximálně 5 členů.

11. Revizní komise je oprávněna kooptovat za uvolněné členy jiné osoby, avšak nejvýše do jedné třetiny celkového počtu řádně zvolených členů kontrolní komise - kooptaci musí schválit nejbližší valná hromada.

12. Revizní komise se schází podle potřeby, nejméně jednou za půl roku.

13. Člen revizní komise nemůže být současně členem výkonného výboru a naopak.
  nahoru


V. Ustanovení o volbách a hlasování

1. Do orgánů UNITOP ČR může být zvolen jen člen sdruženého klubu.
2. Volba do všech orgánů UNITOP ČR se provádí tajným hlasováním, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
3. Volební období činí čtyři roky, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
4. Všechny orgány UNITOP ČR rozhodují usnesením.
5. K platnosti usnesení je potřebný nadpoloviční počet hlasů přítomných členů nebo zástupců.
6. K platnosti usnesení o rozpuštění nebo sloučení UNITOP ČR (§ 12 odst. 1, písm. a) zákona č. 83/1990 Sb.)je potřeba dvou třetin hlasů přítomných zástupců.
  nahoru


VI. Jmění UNITOP ČR a zásady hospodaření

1. Jmění UNITOP ČR tvoří věci, pohledávky, práva, jiné penězi ocenitelné hodnoty a závazky.

2. Zdrojem majetku UNITOP ČR jsou:
  a) členské příspěvky sdružených klubů,
  b) příspěvky mimořádných členů,
  c) příjmy z hospodářské činnosti,
  d) příspěvky podpory, dary a dotace od jiných osob (fyzických nebo právnických),
  e) dary a dědictví,
  f) výnosy z vkladů a z cenných papírů.

3. UNITOP ČR vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem (zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví).
nahoru


VII. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Nová úprava STANOV UNITOP ČR (původní stanovy registrované u MV ČR dne18.10.1990 pod č.j.: VPS/1-2813/90-R byla schválena X. Valnou hromadou UNITOP ČR dne 11.4.2001 a nabývá účinnosti dnem, kdy byla vzata na vědomí civilně správním úsekem MV ČR podle podmínek zákona 83/1990 Sb. O sdružování občanů.

nahoru


PŘIHLÁŠKA (dokument Word ke stažení)
PŘÍLOHA SMLOUVY O SOUČINNOSTI (dokument Word ke stažení)SMLOUVA O SOUČINNOSTI
sportovních policejních klubů


Podle § 16 zákona č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších změn a doplňků, uzavírají sportovní kluby policie, jejichž seznam je uveden v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy, tuto

smlouvu o součinnosti

Článek 1
Účelem součinnosti je vytvořit svaz, v příloze uvedených sportovních policejních klubů, s názvem Unie tělovýchovných organizací Policie ČR (dále jen "UNITOP ČR") se sídlem v Praze, jehož cílem bude zabezpečovat jejich společné zájmy a potřeby.

Článek 2
UNITOP ČR je otevřeným svazem pro všechny sportovní policejní kluby v České republice, které splňují podmínky členství podle stanov UNITOP ČR, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 3
Způsob provádění součinnosti, práva a povinnosti členských klubů a prostředky, kterými k součinnosti přispívají, jsou dány stanovami UNITOP ČR.
Článek 4
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podepsání zúčastněnými smluvními stranami v příloze této smlouvy.
nahoru

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke staženípolicie-sport