policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 SOUTěžNí řáD

PRAVIDLA SÁLOVÉHO FOTBALUzpět

7.3.2003

Branky musí být umístěny uprostřed a podélně na příslužných základních čarách. Rám branky je dřevěný, kovový nebo z umělé hmoty, čtvercového nebo kruhového průřezu a hraně nebo průměru 8 cm. Branky mají být natřeny pouze bílou barvou nebo střídavě šrafované v dvoubarevném provedení zajišťujícím jasné odlišení branek od pozadí prostředí.Vnitřní rozměry branek jsou 3 metry mezi vertikálními tyčemi a 2 metry mezi horizontálním břevnem a podlahou hřiště. Branky jsou vybaveny sítěmi s elastickými oky zachycujícími míč a zaznamenávajícími gól v každé z branek.
OBSAH
pravidlo:
č. 1 Hala určená pro hru
č. 2 Míč
č. 3 Počet hráčů
č. 4 Dresy
č. 5 Střídání hráčů
č. 6 Oddechový čas
č. 7 Hrací doba
č. 8 Dosažení branky
č. 9 Porušení pravidel:
technické přestupky
osobní přestupky
disciplinární přestupky
- hráčů
- trenérů a pomocného personálu
- závažné disciplinární přestupky
č. 10 Načítané přestupky
č. 11 Penalta
č. 12 Výkop od branky
č. 13 Vhazování
č. 14 Řízení zápasu
Pravidlo č. 1
HALA URČENÁ PRO HRU


Hřiště a hala jako hrací prostor musí mít následující charakteristiky:

• Tvar a rozměry hřiště
musí mít obdélníkový tvar s rozměry:podélné strany: 35 metrů s tolerancí +- 5 metrů(maximálně 40 a minimálně 30 metrů)základní strany: 18 metrů s tolerancí +- 2 metry(maximálně 20 a minimálně 16 metrů)Národní organizace mohou v rámci svých kompetencí a na svém území a v případě zápasů mezi domácími družstvy rozhodnout o zmenšení rozměrů hřiště až do 24 metrů (délka) x 14 metrů (šířka).

• Charakteristiky provedení povrchu hřiště
Povrch musí být homogenní, takový, který umožní pravidelný odskok míče a plynulé, kontrolovatelné přemísťování se hráčů bez prokluzování, musí být vodorovný bez znatelného sklonu. Proveden může být ze dřeva, betonu, asfaltu, dlaždic nebo za použití syntetických a umělých materiálů.

• Označení hřiště
Značení se provádí čarami v šířce 8 cm, které jsou vždy součástí plochy, kterou ohraničují, barvou jsou odlišeny od podkladu. Označení hřiště musí odpovídat obrázku a následujícímu popisu:3a) Obě podélné strany se vyznačí "čárami postranními". Základní strany se vyznačí "čárami základními". (Odpovídající úseky základních čar vymezené tyčkami branek se nazývají "brankovými čárami").
3b) "Čára středová": středy postranních čar se spojují prostřednictvím přímé čáry na ně kolmé, která tak rozdělí povrch hřiště na dvě stejné poloviny.
3c) "Středový kruh": v bodě tvořícím "střed" středové čáry se vyznačí kruh o poloměru 10 cm tvořící geometrický střed hřiště. Kolem tohoto středu se opíše kružnice o průměru 3 metry, která vymezí "středový kruh".
3d) "Brankové území (brankoviště)": obvod tohoto pole se vymezí kolem obou branek pomocí čar stejně vzdálených od brankových čar, 4 metry od každé z příslušných branek. Každé pole je vymezeno třemi liniemi: jednou přímou o délce 3 metry, vedenou paralelně s brankovou čárou ve vzdálenosti 4 metry a dvěma liniemi zakřivenými, vytvořenými částí obvodu dvou kružnic opsaných kolem základů odpovídajících tyček příslušné branky, spojujíce takovýmto způsobem protilehlé konce dříve popsané přímé linie se základní čárou (obr. 2).3e) Značka pro kop penalty: ve vzdálenosti 6 metrů před každou brankou na pomyslné kolmici vztyčené ze středu příslušných základních čar se vyznačí kruh o poloměru 10 cm, odkud se budou kopat penalty.
3f) Značka pro trestný kop: ve vzdálenosti 9 metrů před každou brankou na pomyslné kolmici vztyčené ze středu příslušné základní čáry nebo brankové čáry se vyznačí kruh o poloměru 5 cm, odkud se budou kopat trestné kopy, pokud bude takový kop v souladu s pravidly hry nařízen.
3g) Území pro střídání hráčů: za podélnou čárou, kde se nacházejí lavičky, 3 metry od průsečíku se středovou čárou na obě strany od středu se vyznačí dvě čáry o délce 15 cm. Takto je vymezen prostor, kde bude probíhat střídání hráčů každého z družstev.

• Výška volného prostoru nad hřištěm
Nachází-li se hrací plocha v zastřešené budově, musí být nad úrovní podlahy hřiště zaručen volný prostor bez překážek minimálně do výšky 5 metrů.

• Stolek pro rozhodčí a časomíru
V halách, kde se hraje sálový fotbal, musí být k dispozici na úrovni středu jedné z podélných stran hřiště stůl s nezbytným vybavením umožňujícím řízení zápasu, kde budou moci zapisovatel a časoměřič nerušeně plnit své funkce. Místo, kde je umístěn tento stůl, musí být zabezpečeno tak, aby znemožňovalo přístup nepovolaných osob a musí být vzdáleno minimálně 1 metr od příslušné podélné čáry.

• Lavičky náhradníků a technického personálu
Na lavičce každého družstva, určené náhradníkům a členům technického personálu se může během zápasu nacházet nejvýše sedm (7) hráčů schopných účastnit se hry. Na lavičce nesmí nikdy být více než pět (5) členů technického personálu, vlastnících členský průkaz. Lavičky se umístí za podélnou čáru na obě strany od STOLKU ROZHODČÍCH, minimálně ve vzdálenosti 2 metry od stolku, který musí být nepřístupný nepovolaným osobám.Domácí družstvo, vyzyvatel, nebo to družstvo, které figuruje na prvním místě oficiálního označení zápasu, obsadí pravou lavičku a družstvo uvedené na druhém místě nebo protivník obsadí levou lavičku. Toto rozsazení se zachovává po celou dobu zápasu. Pokud nelze obsazení laviček určit podle předchozích pravidel, přidělí se lavičky na základě losování.Případně je možné vyznačit území každé lavičky vymezené pro působení trenéra nebo technického personálu každého družstva. Toto území tvoří prostor po obvodu lavičky 2 metry od konců laviček a 1 metr podél lavičky zezadu a zepředu.

• Branky
Branky musí být umístěny uprostřed a podélně na příslužných základních čarách. Rám branky je dřevěný, kovový nebo z umělé hmoty, čtvercového nebo kruhového průřezu a hraně nebo průměru 8 cm. Branky mají být natřeny pouze bílou barvou nebo střídavě šrafované v dvoubarevném provedení zajišťujícím jasné odlišení branek od pozadí prostředí.Vnitřní rozměry branek jsou 3 metry mezi vertikálními tyčemi a 2 metry mezi horizontálním břevnem a podlahou hřiště. Branky jsou vybaveny sítěmi s elastickými oky zachycujícími míč a zaznamenávajícími gól v každé z branek.

• Sítě
Sítě jsou zhotoveny z poddajného materiálu, provázků nebo umělého materiálu se čtvercovými oky zabraňujícími průletu míče. Sítě jsou umístěny a připevněny k tyčím, břevnu a k podlaze takovým způsobem, aby neomezovaly pohyb brankáře. Síť nesmí být vypjatá, aby nedocházelo k prudkému zpětnému odražení vstřeleného míče do hřiště.

• Ukazatel skóre a časomíra
V hale musí být ukazatel umístěný na dobře viditelném místě jak pro hráče, tak i pro stolek rozhodčích a diváky, který zaznamenává vstřelené branky a další informace o průběhu utkání.Pravidlo č. 2
MÍČMíč má kulatý tvar, je vyroben z kůže nebo podobného materiálu, případně měkké umělé hmoty s duší naplněnou vzduchem a s vnitřním obložením z gumy nebo jiného tuhého a stejnorodého materiálu. Míč musí mít následující fyzikální a dynamické vlastnosti:


• povrch musí být převážně bílé barvy
• v dynamickém stavu po pádu na podlahu z výšky dvou metrů nesmí v případě prvního odrazu odskočit výše než 30 cm a v případě eventuálního druhého odrazu výše než 10 cm
• rozměry a hmotnost: v souladu s následující tabulkou podle kategorií:Pro úřední schválení k oficiálním zápasům musí být míče zřetelně označeny pro kterou kategorii jsou určeny.Pravidlo č. 3
POČET HRÁČŮ


1) Každé družstvo tvoří pět na hřišti se nacházejících hráčů, z nichž jeden je brankář a jeden z těchto pěti plní roli kapitána družstva.
2) Kapitán má následující funkce:
• reprezentuje své družstvo, je odpovědný za chování svých hráčů před, během i po skončení zápasu.
• informuje pravdivě a věrně zapisovatele a časoměřiče před začátkem zápasu o jménech a číslech každého hráče ze svého družstva a také členů technického personálu družstva, kteří mají právo být na lavičce. Podepisuje zápis o utkání před začátkem utkání a zodpovídá za to, že všichni zapsaní jsou přítomni v hale.
• pouze on se může v přerušené hře obrátit na rozhodčího za účelem získání podstatných informací a to vždy v mezích slušnosti. Oznamuje (v případě absence technického personálu) zapisovateli/časoměřiči střídání hráčů nebo změnu pozice brankáře svého družstva, je-li to nutné. Žádný další hráč nemá právo se obrátit na rozhodčího nebo na zapisovatele/časoměřiče.
• je označen dobře viditelnou páskou na levém rukávu. Stejným způsobem musí být označen i kapitán, který střídá na hřišti kapitána původního.
• rozhoduje o místě provedení volitelných kopů nařízených ve prospěch jeho družstva.
3) Zápas nemůže začít, pokud obě družstva nenastoupí v počtu alespoň čtyř (4) hráčů. Zrovna tak nelze pokračovat v zápase, jestliže dojde v jeho průběhu ke snížení počtu hráčů jednoho z družstev pod čtyři (4) hráče. V takovém případě rozhodčí zápas ukončí.
4) Každé družstvo může přihlásit na zápas maximálně dvanáct (12) hráčů zapsaných v zápise, z nichž pět se od počátku účastní hry jako základní sestava.Pravidlo č. 4
DRESY ÚČASTNÍKŮI. DRESY HRÁČŮ

1) Dres hráče se skládá z košile nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, trenýrek, podkolenek nebo ponožek dosahujících do výšky 3/4 ke kolenům, sportovních bot plátěných nebo z jemné kůže s podrážkou a vnitřní gumovou vystýlkou. Jsou přípustné elastické části oděvu, ortopedické pomůcky, kryty a chrániče a teplé spodní prádlo, ale vždy jen tak, aby byly skryty pod oficiálním dresem a měly odpovídající barvu a odstín zcela shodné s barvou a odstínem dresu nebo kůže, aniž by docházelo k rozladění celku dresu, ať už z hlediska barevného nebo estetického.
2) Dres brankáře je barevně odlišný od dresů zbývajících hráčů jeho družstva. Může používat dres a dlouhé kalhoty bez kapes, zipů a jakýchkoli dalších kovových nebo nebezpečných součástí.
3) Hráči musí povinně používat dresy číslované na zádech čísly o výšce od 15 do 20 cm. Jednotlivá čísla musí být zvolena od 1 do 20, provedení čísel musí zajišťovat dostatečné barevné odlišení podkladu dresu a čísla samotného. Žádné číslo se nesmí v jednom družstvu objevit dvakrát.
• V případě některých zápasů na vysoké úrovni mohou zúčastněná družstva v rámci své kompetence rozhodnout o doplňkovém označení všech hráčů obou družstev čísly odpovídajícími číslům na zádech hráčů, avšak vysokými pouze 10 - 12 cm, a umístěnými na přední straně trička nebo košile hráče v úrovni prsou.
4) Hráčům není dovoleno používat předměty nebezpečné nebo podle rozhodnutí rozhodčího nevhodné ke hře. Pokud hráč neuposlechne pokynů rozhodčího ve výše uvedeném smyslu, může být diskvalifikován.
5) Hráč, který nastoupí na hřiště, aniž by jeho dres byl v souladu s těmito pravidly, bude dočasně odvolán z hřiště a jeho opětovné zapojení do hry je možné, až když bude splňovat podmínky týkající se dresu, v tom případě, že je přerušena hra.

II. OBLEK ROZHODČÍHO, ZAPISOVATELE A ČASOMĚŘIČE
6) Oblek rozhodčího se skládá z košile nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem černé barvy s bílým límcem a manžetami (*V rámci těchto barev mohou národní asociace určit zvláštní vzory obleku rozhodčích pro národní nebo mezinárodní zápasy na vysoké úrovni. Tyto vzory musí být schváleny mezinárodní federací), dlouhých bílých kalhot s páskem bílé barvy, bílých podkolenek nebo ponožek a bot rovněž bílé barvy.
7) Zapisovatel/časoměřič používá košili nebo tričko šedé barvy. Výjimečně může použít i černou barvu jako rozhodčí. Ostatní části obleku a obuv mají mít bílou barvu.
8) Jestliže některé z družstev používá trička, která by mohla být barevně zaměnitelná s barvou obleku rozhodčích, musí rozhodčí použít alternativní oblek s košilí v barvě šedé, jako používá zapisovatel/časoměřič. Ostatní části obleku a obuv budou mít barvu bílou.
9) Obecně platí, že rozhodčí mají nosit na levé straně košile v úrovni prsou znak organizace, jejíž jsou členy podle ustanovení té které země. Rozhodčí, kteří jsou členy FIFUSA nebo EUFS, používají odpovídající znaky těchto institucí.
10) V zimním nebo letním období nebo v oblastech s extrémními klimatickými podmínkami je dovoleno, aby rozhodčí a zapisovatel/časoměřič používali košile odpovídající teplotám, ale vždy jen takové, aby byly zachovány základní znaky jejich vzoru a schválené příslušnou organizací, jíž jsou členy.

Výklad k pravidlu 4, odst. 1: ŘOS může tento bod, týkající se podkolenek (štulpen), upravit dle vlastních podmínek.Pravidlo č. 5
STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ


1) V průběhu utkání může každé družstvo provést volné střídání (neomezený počet v nepřerušené hře).
2) Hráč vyloučený rozhodčím v průběhu zápasu nemůže být vystřídán. Na rozdíl od hráče diskvalifikovaného, který může být vystřídán.
3) Výměna pozice mezi brankářem a jiným hráčem ze hřiště musí být oznámena rozhodčímu a jím také schválena a zapsána do protokolu zapisovatelem. Tato výměna může být uskutečněna pouze v přerušené hře.
4) Není dovolena výměna pozice nebo střídání brankáře v situaci, kdy byla nařízena penalta, s výjimkou případů vážného zranění prověřeného rozhodčím a potvrzeného kvalifikovaným lékařem.
5) Střídání hráčů. Hráči musí odejít ze hřiště a vstoupit na něj v místě vyznačeném pro střídání.
6) Jestliže je střídaný hráč kapitánem družstva, musí určit nového kapitána, informovat o tom rozhodčího a zapisovatele. Musí také předat označující pásku z rukávu novému hráči ve funkci kapitána, který zůstává na hřišti.
7) Hráč nebo člen technického personálu, který byl diskvalifikován nebo vyloučen před započetím zápasu, může být vystřídán. Toto neplatí, jestliže byl vyloučen již během hry, poté co byl zápas zahájen.

Výklad k pravidlu 5 odst. 1: ŘOS může v nižších soutěžích tento odstavec v propozicích upravit dle vlastních podmínek.Žlutou kartou bude potrestán hráč, který vstoupí na hřiště nad rámec pravidel sálového fotbalu.Pravidlo č. 6
I. ODDECHOVÝ ČAS


1) Každé družstvo má právo v průběhu každého poločasu požádat o oddechový čas v délce jedné (1) minuty, během kterého je časomíra zastavena. Tento oddechový čas může být poskytnut na základě žádosti oficiálního představitele družstva, člena technického personálu, trenéra nebo kapitána, za účelem instruování hráčů.
2) Oddechový čas je udělován podle následujícího pořadí: na žádost oficiálního představitele družstva nebo člena technického týmu (trenéra), kteří se se svou žádostí obracejí na zapisovatele, nebo na žádost kapitána, který se může obrátit pouze na rozhodčího.
3) K samotnému udělení oddechového času může dojít pouze v okamžiku, kdy je hra přerušena.
4) Pravomoc členů technického týmu (trenéra) dávat hráčům instrukce je neopravňuje vstupovat na hřiště, ani hráči nemohou hřiště opustit, aby mohli tyto instrukce dostat.
5) Trenérovi (asistentovi trenéra) je dovoleno oslovovat hráče během utkání. Přitom dotyčný sedí na lavičce nebo může dokonce občas vstát, ale nesmí zůstat ve stoje delší dobu. Oslovování hráčů musí být v mezích slušnosti a nesmí narušovat průběh utkání. Trenér/asistent se přitom nesmí vzdálit více jak dva (2) metry od konců lavičky na obě strany ani zasahovat, překážet, nebo omezovat zapisovatele/časoměřiče v plnění jeho povinností za stolem rozhodčích.
5a) Trenér/asistent trenéra, který byl diskvalifikován, může být vystřídán jiným trenérem/asistentem ze stejného družstva, jestliže je řádným způsobem registrován za družstvo.
5b) Hráčům družstva, které z jakéhokoli důvodu zůstalo bez trenéra/asistenta, není dovoleno v průběhu oddechového času odcházet ze hřiště a přistupovat k lavičce za účelem získání instrukcí. Tito hráči musí zůstat na hřišti a shromáždit se v oblasti středového kruhu a pouze kapitán pak může dávat instrukce. V takové situaci může jenom rozhodčí povolit přístup na hřiště lékaři nebo masérovi, aby poskytl péči svým hráčům.

II. PŘERUŠENÍ ČASOMÍRY Z DŮVODU NEHODY

6) Doba, kdy dojde k přerušení hry, se odečítá prostřednictvím zastavení časomíry. Důvodem přerušení může být napomínání, disciplinární opatření proti hráčům i asistentům, oddechový čas pro poradu družstva, přerušení hry nařízené samotným rozhodčím, nehoda, zranění nebo jiné ohrožení, vždy předem posouzené rozhodčím.
7) Dojde-li během zápasu k nehodě nebo zranění hráče, rozhodčí nechá hru pokračovat až do jejího přerušení. Pokud je nehoda nebo zranění podle posouzení rozhodčího vážené, přeruší hru okamžité, aby mohla být postiženému nebo postiženým poskytnuta lékařská péče. K opětovnému zahájení hry dojde prostřednictvím míče rozhodčího.
8) V případě zranění hráče není dovolena delší péče poskytovaná přímo na hřišti. V průběhu patnácti (15) sekund musí dojít k odnesení zraněného hráče z hřiště a k provedení střídání nebo opětovnému zapojení hráče do hry. Výjimku tvoří zranění brankáře, které zasluhuje zvláštní pozornost, kdy je k dispozici lhůta jedné (1) minuty poskytnuté na základě rozhodnutí rozhodčího.
9) Rozhodčí mohou požádat o oddechový čas tolikrát, kolikrát to uznají za vhodné. Při takovém rozhodnutí však musí postupovat spravedlivě, míč musí být v takovém okamžiku mimo hru a zápas přerušen z jiných běžných herních důvodů.
10) V případě, že dojde k předstírání zranění nebo jakémukoli jinému pokusu o zdržování s cílem získat čas, rozhodčí pokračují ve hře a disciplinárně potrestají viníka nebo viníky.
11) Hra nemůže být přerušena z důvodu převlékání nebo upravování dresů hráčů. Takové případy se řeší mimo hřiště v okamžicích, kdy je hra přerušena z jiných běžných herních důvodů.Pravidlo č. 7
HRACÍ DOBA


1) Zápas trvá čtyřicet (40) minut čistého herního času měřeného časomírou, rozděleného na dva (2) poločasy po dvaceti (20) minutách s přestávkou o délce deseti (10) minut. Toto platí v případech zápasů v kategorii dospělých, dorostu a obecně v kategoriích od 12 let věku a žen od 16 let výše.
1a) U minižactva do dvanácti (12) let a v kategoriích žen s věkem hráček do 16 let je celkové trvání zápasu třicet (30) minut rozdělených na dva poločasy po patnácti (15) minutách, každý se stejnou délkou času na odpočinek 10 minut.
2) Hrací doba kteréhokoli z obou poločasů musí být prodloužena z důvodu zpoždění penaltového kopu, avšak již bez možnosti následného dorážení odraženého míče. Hra skončí po úplném ukončení této herní sekvence.
3) Před započetím zápasu přikročí rozhodčí k losování pomocí hození mincí mezi kapitány obou družstev za účelem rozhodnutí, které družstvo si může zvolit svou stranu hřiště a které provede zahajovací výkop utkání.
4) Zápas začíná po zvukovém signálu rozhodčího výkopem jednoho z hráčů družstva dříve určeného losováním. Míč je uveden do hry pomocí nohy směrem na opačnou polovinu hřiště z klidové polohy ze středu hřiště. Současně zapisovatel spouští časomíru.
4a) V momentu zahájení zápasu se hráči obou družstev nacházejí na polovině hřiště a hráči družstva, které neprovádí zahajovací výkop, se přitom musí zdržovat mimo středový kruh a vždy alespoň tři (3) metry od míče, až do okamžiku, kdy je uveden do hry. Za uvedení míče do hry se považuje překonání vzdálenosti míčem rovné délce jeho obvodu.
5) Hráč, který provádí výkop, se nemůže přiblížit k míči ani se ho znovu dotknout, dokud nedošlo ke kontaktu míče s jiným hráčem. Porušení tohoto pravidla je kvalifikováno jako opakování zahajovacího výkopu a opětovný kontakt s míčem se trestá.
6) Poté, co byla vstřelena branka, se hra znovu zahajuje stejným způsobem. Výkop provádí hráč družstva, které branku obdrželo.
7) Po ukončení běžné přestávky v polovině zápasu si družstva vymění své poloviny hřiště z prvního poločasu. Zahajovací výkop přísluší druhému z družstev, než tomu, co provádělo zahajovací výkop v prvním poločase.
8) Míč rozhodčího - neutrální odraz míče. Po jakémkoli přerušení hry z mimořádných důvodů, dosud nezmíněných v těchto pravidlech a za podmínky, že se míč nachází v prostoru hrací plochy, nařídí rozhodčí znovu zahájení hry prostřednictvím míče rozhodčího. Ke vhazování dojde v místě, kde se míč nalézal v okamžiku přerušení hry. To neplatí, pokud došlo k přerušení hry v brankovém území. Míč není e hře do chvíle, než se poté, co ho rozhodčí nechal dopadnout na zem, dotkne hřiště. Žádný z hráčů se nesmí nacházet blíže než jeden 1) metr od bodu dopadu míče ani se k míči přibližovat dříve, než se dotkne země. Pokud nebudou tato pravidla dodržena, rozhodčí provede vhazování znovu. Pokud byla hra přerušena v brankovém území, rozhodčí nařídí vhazování v bodě ležícím na čáře ohraničující toto území, nejbližším k místu, kde se nalézal míč v okamžiku přerušení hry.
9) Míč ve hře:
9a) Od zahájení utkání až do jeho závěru odpískaného příslušným rozhodčím. Z tohoto ustanovení jsou výjimky předepsané v bodě 10.9b) Jestliže dojde k odrazu míče od tyče nebo břevna některé z branek.
10) Míč není ve hře, není ve stavu být ve hře:
10a) Pokud míč po zemi či vzduchem překročí některou z postranních nebo základních čar vymezujících hrací prostor.
10b) Pokud je hra přerušena hvizdem rozhodčího.
10c) Pokud při zápase probíhajícím v hale nebo jiném zastřešeném prostoru dojde k dotyku míče se stropem, podpěrnou konstrukcí, deskami a košem určeným pro basketbal nebo s jinými částmi budovy. Ke znovuobnovení hry dojde prostřednictvím postranního vhazování provedeného opačným družstvem než tím, jehož hráč se naposledy dotkl míče, a to v místě nejbližším k bodu, ve kterém se míč dotkl stropu nebo jiného cizího předmětu.
10d) Pokud při výhozu (výkopu) od branky neopustí brankoviště.
11) O informaci týkající se času, který zbývá do konce kteréhokoli poločasu může požádat oficiální zástupce družstva nebo asistent každého družstva na lavičce. Přitom se obrací na zapisovatele/časoměřiče, a to pouze ve chvílích, kdy míč není ve hře.Pokud nelze použít předchozí ustanovení, může o takovou informaci požádat kapitán družstva u rozhodčího, a to za stejných podmínek jako je uvedeno výše.

Výklad k pravidlu 7, odst. 1: ŘOS může v propozicích tento odstavec upravit dle svých potřeb.Pravidlo č. 8
DOSAŽENÍ BRANKY


1) Branka platí, pokud se míč zcela dostane za brankovou čáru vymezenou na základní čáře v úseku mezi tyčemi, které tvoří branku, a pod břevnem. Zároveň nesmí dojít k doražení, sražení nebo dotyku útočícího hráče pomocí ruky nebo paže.
1a) Branka platí i po střele z brankoviště, pokud jako poslední míč tečoval hráč bránícího družstva (mimo brankáře).
2) Neuznává se branka dosažená jako výsledek kopu z brankového území opačné strany hřiště s výjimkou, kdy je míč tečován některým z hráčů druhého družstva nacházejícím se uvnitř nebo mimo toto území. Tímto hráčem nemůže být brankář.
2a) Neplatí ani branka dosažená z postranního vhazování, z rohového hodu nebo vstřelený brankářem druhého družstva, pokud nedojde k tečování míče některým z bránících hráčů (kromě brankáře) nacházejících se na svém území nebo kterýmkoli jiným hráčem nacházejícím se mimo brankoviště.
2b) Neplatí také branka z výkopu nebo branka ze zahajovacího kopu, pokud nedojde k tečování míče kterýmkoli hráčem.
3) Dojde-li k případům popsaným v předešlém bodě 2, hra bude znovu obnovena prostřednictvím výkopu od branky ze strany družstva, které dostalo branku.
4) Pokud brankář snažící se hrát, chytit nebo odkopnout míč na svém vlastním území, sám způsobí nebo umožní, že míč překročí brankovou čáru, pak taková branka platí.
4a) Zrovna tak platí branka, kterou vsítí brankář do vlastní branky při rozehrání míče ze svého území, kdy míč překročí brankovou čáru. Míče se přitom může dotknout, ale i nemusí, hráč vlastního družstva nebo dokonce brankář.
5) Jestliže během zápasu dojde k posunutí branky a zároveň s tímto posunem je vstřelena branka, mohou rozhodčí takovou branku uznat, pokud dojdou k závěru, že míč překročil původní brankovou čáru.
6) Výsledkem zápasu se rozumí konečný součet vstřelených a obdržených branek každého příslušného družstva v průběhu zápasu. Vítězem e stane to družstvo, které dosáhne vyššího počtu vstřelených branek. Jestliže žádné z družstev během zápasu nevstřelí žádnou branku nebo je počet vstřelených branek oběma družstvy stejný, je výsledek zápasu považován za nerozhodný.

DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ
Za určitých okolností emocionálního a sportovního charakteru a za souhlasu rozhodčích je povoleno během několika vteřin oslavovat vstřelenou branku hráči dotyčného družstva za předpokladu že je brán patřičný ohled na hráče soupeře, na rozhodčí, obecenstvo a celkovou sportovní atmosféru.Pravidlo č. 9
PŘESTUPKY


1) Přestupky definované tímto pravidlem se dělí na:

A) TECHNICKÉ PŘESTUPKY
B) OSOBNÍ PŘESTUPKY
C) DISCIPLINÁRNÍ PŘESTUPKY
2) Jako viník přestupku bude potrestán ten hráč nebo v určitých případech i člen pomocného týmu, který se dopustí některého z následujících přestupků proti pravidlům.A) TECHNICKÉ PŘESTUPKY


Všechny technické přestupky jsou načítané a povinně se zaznamenávají do Zápisu o utkání.
A.a) Kopnutí nebo pokus o kopnutí protihráče.
A.b) Podražení, sražení nebo úmyslný pokus o podražení nebo sražení nohou zepředu, ze strany nebo zezadu.
A.c) Skákání nebo naskakování na protihráče.
A.d) Úder, pokus o udeření nebo napadení protihráče, plivání, hrubé urážení.
A.e) Zachycování nebo držení protihráče rukou nebo zabraňování mu ve hře kteroukoli částí ruky nebo nohou.
A.f) Strkání do protihráče rukama nebo pažemi.
A.g) Napadení protivníka za strany nebo zepředu a současné našlapování podrážkami na protivníka s cílem znemožnit mu hru.
A.h) Dotyk, srážení, držení nebo odrážení míče rukou nebo paží, kromě případu brankáře nacházejícího se ve vlastním brankovém území.

TREST v případě přestupků u bodů A.a) až A.h):
• Trestá se volným kopem proti družstvu, jehož hráč spáchal přestupek proti pravidlům. Kop se provede z místa, kde k přestupku došlo za předpokladu, že to bylo mimo brankové území. Pokud došlo k přestupku proti pravidlům uvnitř brankového území, je trestem penalta.

A.i) Pokus vyrazit míč z rukou brankáře soupeřova družstva.

TREST za přestupek podle bodu A.i):• Trestá se volným kopem proti družstvu, jehož hráč se přestupku dopustil. Kope se z místa, kde k přestupku došlo.

A.j) Zákrok brankáře v souboji o míč proti hráči protivníka nebo jakékoli jiné zasahování do hry brankářem mimo své území počínání brankáře se posuzuje z hlediska časového i místního podle místa, ve kterém se dotkl míče.
Výklad ustanovení bodu Aj):
• Jestliže brankář na svém vlastním území vyběhne, aby zachytil míč a přitom vlastní setrvačností při podklouznutí opustí své území, nedopustí se přestupku, pokud pustí nebo uvolní míč v okamžiku překročení brankového území. Avšak pokud se brankář nadále zdržuje za hranicí brankového území a ovládá nebo drží míč, dopouští se porušení pravidel ve smyslu bodu Al).
• Za porušení pravidel se také nepovažuje to, pokud brankář vysune ruku, ve které drží míč mimo své brankové území, nohama se přitom dotýká nebo přímo stojí na čáře vymezující toto území. Za porušení pravidel se považuje, pokud brankář zcela překročí nohou, na které drží svou váhu nebo nohou nakročenou více dopředu, čáru brankového území.

TREST za porušení pravidel podle bodu Aj):
• Trestá se volným kopem proti družstvu, jehož brankář porušil pravidla z místa, kde k porušení došlo.
A.k) Útok ramenem na protihráče, pokud je míč mimo dosah obou hráčů a pokud lze zároveň předpokládat, že se hráči nesnaží míč v tomto okamžiku získat.
A.l) Prudké a neočekávané postavení se mezi míč a hráče soupeřova družstva a bránění mu v normálním pohybu. Úmyslné bránění hráči protivníka ve výhledu s cílem omezit jeho pohyb na hřišti.
A.m) Odkopnutí míče za sebe s oběma nohama ve vzduchu (nůžky), odehrání míče dozadu tak, že dojde k těsnému přiblížení k hráči protivníka s rizikem ho nebezpečně zasáhnout.
A.n) Nebezpečné vedení hry.
A.o) Stání na míči nebo jiné uvedení míče do klidu po dobu delší než pět (5) sekund, a s tím související znemožňování hry se záměrem získání časové výhody.
TREST za porušení pravidel podle bodu A.k) až A.o):
• Trestá se volným kopem proti družstvu, jehož hráč se provinil proti pravidlům, z místa, kde k porušení došlo. Pokud došlo k porušení pravidel uvnitř brankového území, bude volný kop proveden mimo toto území z bodu co možná nejbližšího od místa, kde k porušení pravidel došlo.B) OSOBNÍ PŘESTUPKY


Všechny osobní přestupky jsou načítané a povinně se zaznamenávají do Zápisu o utkání.
B.a) Pokud brankář zdržuje více než pět (5) sekund znovuuvedení míče do hry poté, co dostal míč pod kontrolu a bylo možné ve hře pokračovat.
B.b) Bránit ve hře nebo ji znemožňovat tím, že je míč držen chodidly nebo nohama nebo tělem hráče proti zemi a nemůže se tak vrátit do volné hry. Výjimku tvoří zalehnutí míče brankářem ve vlastním území (brankovišti) s cílem bránit svou branku.
B.c) Dotknout se podruhé míče v případě hráče, který provedl postranní vhazování, rohový hod, výkop od branky nebo volný kop a pokud se mezitím míče nedotkl jiný hráč.
B.d) Zdržovat déle než pět (5) sekund provedení jakéhokoli volného kopu, výkopu nebo penalty poté, co rozhodčí dal pokyn k provedení.
B.e) Dotýkat se míče, který se nachází ve hře, hráčem, který není náležitě ustrojen do patřičného dresu.
B.f) Vydávanými zvuky, slovními výrazy nebo gestikulací rukou se snažit zmást nebo oklamat hráče protivníka, předstírat příslušnost k druhému družstvu s cílem získat výhodu. Pokoušet se zadržet míč rukama s úmyslem zdržet jeho navrácení do hry a tak získat strategickou výhodu z takového počínání.
B.g) Brankář poté, co dostal míč a uvedl ho zpět do hry ze svého území, nesmí vzápětí dostat zpětnou přihrávku ani se dotknout míče, dokud nebyl míč v kontaktu s hráčem protivníka. Toto ustanovení přestává platit, dotkne-li se míče hráč protivníka, jestliže míč opustí hřiště nebo dojde-li k přerušení hry z jakéhokoli důvodu spojeného s přestupkem proti pravidlům nebo z podnětu rozhodčího.
B.h) Každé družstvo může držet míč na své půlce maximálně po dobu patnácti (15) sekund, než míč překročí středovou čáru hřiště. Tato lhůta je k dispozici a začíná běžet vždy od okamžiku, kdy míč překročí středovou čáru nebo se míče dotkne hráč protivníka nebo zcela náhodně rozhodčí. V případě kategorií do 15 let věku se použije pro stejné případy lhůta 30 sekund.
• Za porušení pravidel se považuje také vedení pasivní hry, když si hráč na své či soupeřově polovině vyměňují přihrávky mezi sebou s cílem získat čas nebo zdržovat průběh utkání za situace, kdy není míč mimo hru.

TREST za porušení pravidel podle bodu B.a) až B.g):
• Trestá se postranním vhazováním proti družstvu, jehož hráč se proti pravidlům provinil. Vhazuje se z místa nejbližšího k bodu, kde k přestupku došlo.

B.i) Brankář nemůže provést výhoz od branky takovým způsobem, aby míč po výhozu překročil středovou čáru aniž by se předtím dotkl země nebo byl tečován kterýmkoli hráčem nacházejícím se na své polovině.

TREST za porušení pravidel podle bodu B.h) a B.i):
• Družstvo, jehož hráč nebo brankář porušil toto pravidlo, ztrácí míč, a soupeřovo družstvo provede postranní vhazování na úrovni středové čáry na straně bližší k místu polohy míče v momentě a bodě porušení pravidel. Tento přestupek je načítaný a zapisuje se do Zápisu o utkání. (Použití "pravidla výhody": jestliže v případě porušení pravidel podle bodu B.i se míče zmocní hráč protivníka nacházející se na libovolném místě hřiště, rozhodčí hru nepřeruší a umožní její pokračování - bez dalších následků). Trestá se poslední hráč (B.h), brankář (B.i).

DOPLŇKOVÉ DISPOZICE

Příloha k části týkající se přestupků
I. Hráč, který se dopustí pěti (5) technických nebo osobních přestupků, je diskvalifikován ze zápasu a nemůže se již do hry vrátit, avšak může být vystřídán.
II. Technické a osobní přestupky, které jsou načítané, a jejichž důsledkem je diskvalifikace hráčů, se musí povinně zaznamenávat do Zápisu o utkání. Zapisovatel/časoměřič má povinnost upozornit rozhodčí vždy, když se určitý hráč dopustil již čtvrtého (4) přestupku, aby tito mohli upozornit jeho kapitána.Zapisovatel/časoměřič musí rovněž upozornit rozhodčí, když se určitý hráč dopustí svého pátého (5) přestupku, aby tento hráč mohl opustit hřiště.
III. Hráč, který byl diskvalifikován, se nesmí zdržovat na lavičce určené pro náhradníky.
IV. Rozhodčí mohou bez předchozího upozornění rozhodnout o diskvalifikaci hráče ze zápasu, pokud se jedná o hráče, jehož hra je zvláště nebezpečná nebo který opakovaně porušuje pravidla nebo který se chová násilně.Výklad k bodu III: hráč musí odejít do šaten do 30 sekund, jinak rozhodčí ukončí utkání.C) DISCIPLINÁRNÍ PŘESTUPKY


Za disciplinární přestupky jsou považovány osobní disciplinární přestupky během hry. Rozlišují se tři následující úrovně přestupků:1) DISCIPLINÁRNÍ PŘESTUPKY HRÁČŮ

C.1.a) Hráč, který se po zahájení zápasu zapojí do hry nad rámec pravidel SF.
C.1.b) Soustavné narušování pravidel hry.
C.1.c) Dávání najevo pomocí slov či gestikulace nesouhlas s rozhodnutím rozhodčího.
C.1.d) Neukázněné chování hráče.
C.1.e) Pokoušet se zmást protivníka pomocí nesportovního počínání nebo zaměňovat číslo dresu bez předchozího upozornění rozhodčích a zapisovatele/časoměřiče.
C.1.f) Obracet se během zápasu nebo po jeho skončení na rozhodčí, zapisovatele/časoměřiče nebo dokonce k obecenstvu s cílem zpochybnit nebo diskutovat rozhodnutí rozhodčích.

TREST za porušení pravidel ve smyslu C.1.a) až C.1.f):
• Trestání těchto přestupků může být odstupňováno následujícím způsobem:
• I. Disciplinární napomenutí - diskvalifikace v případě opakování přestupku nebo dokonce okamžitá diskvalifikace. Vyloučení, a to v případech mimořádného významu nebo závažností.
• II. Nevhodné chování hráče, aniž by se tento dopustil přímo nějakého přestupku, může být potrestáno rozhodčím pomocí předběžného ústního upozornění, které obyčejně předchází napomenutí.
• III. Znovuobnovení hry, která byla přerušena v důsledku uplatnění některého z předchozích ustanovení, se provede pomocí míče rozhodčího na místě, kde došlo podle názoru rozhodčího k porušení pravidel hry.
• IV. Přerušení hry z důvodu provinění některého z družstev nesmí nikdy toto družstvo zvýhodnit, a proto v duchu uplatnění "pravidla výhody" rozhodčí nepřerušuje hru a uplatní svá rozhodnutí týkající se disciplinárních prohřešků hráčů, až bude podle jeho názoru daná herní situace ukončena. V takovém případě logicky nedochází ke znovuobnovení hry pomocí míče rozhodčího.2) DISCIPLINÁRNÍ PŘESTUPKY TRENÉRŮ A ASISTENTŮ

C.2.a) Trenér nebo asistent, který vstoupí na hřiště, aby instruoval nebo napomínal hráče nebo jim dokonce bez povolení rozhodčího přispěchal na pomoc.
C.2.b) Nepřiměřené vystupování při komunikaci s rozhodčími, zapisovatelem nebo časoměřičem, svým soupeřem nebo obecenstvem.
C.2.c) Zjevně doporučuje nebo očividným způsobem nabádá hráče, aby hráli nepoctivě, násilně nebo nesportovně.

TREST za porušení pravidel podle bodu C.2.a) až C.2.c):
• Tato provinění proti pravidlům se trestají stejným způsobem jako předchozí odstavec I. DISCIPLINÁRNÍ PŘESTUPKY HRÁČŮ.3) ZÁVAŽNÉ DISCIPLINÁRNÍ PŘESTUPKY

Hráč může být podle posouzení rozhodčího diskvalifikován nebo dokonce vyloučen ze hry bez předchozího upozornění nebo napomínání, pokud se vědomě nebo úmyslně dopustí:
C.3.a) Násilného, nebezpečného nebo agresivního jednání, které přivodí újmu nebo zranění, nebo vystupuje pomocí posuňků, urážlivých slov nebo jiným urážlivým způsobem namířeným proti důstojnosti hráčů, asistentů družstev, rozhodčím, časoměřiči/zapisovateli nebo proti obecenstvu.
C.3.b) Jakéhokoli nepřiměřeného jednání doprovázeného podobnými prostředky majícího stejné důsledky.

* VÝKLAD TRESTNÍHO POSTUPU V PŘÍPADĚ PORUŠENí PRAVIDEL VE SMYSLU BODU c.3.a) a c.3.b):
• I. Poté, co byl uplatněni disciplinární postih proti provinivšímu se hráči, ať už se jedná o diskvalifikaci nebo v extrémních případech o vyloučení, dojde ke znovuobnovení hry pomocí míče rozhodčího z místa, kde k porušení pravidel došlo. Pokud k tomuto porušení došlo v rámci brankoviště, proběhne vhazování míče rozhodčího na vnější hranici zmíněného území co možná nejblíže k místu porušení pravidel.
• II. Pokud při některém z popsaných případů dojde zároveň k dalšímu porušení pravidel uvedených v PRAVIDLECH hry, budou za oba přestupky současně a vzájemně uplatněny sankce proti tomu, kdo se dopustil nebo vyvolal první z přestupků. K znovuobnovení hry dojde vhodným způsobem v souladu s ustanoveními PRAVIDEL použitelnými v daném případě. V těchto situacích je třeba postupovat tak, aby nikdy nedošlo k jakémukoli zvýhodnění té strany, která se jako první provinila proti pravidlům hry.

DOPLŇKOVÉ POKYNY
Prostředky disciplinární kontroly
Za účelem lepší kontroly a přehledu technicko-disciplinární stránky hry a jako doplnění a zefektivnění informovanosti hráčů, družstev, stolu rozhodčích a i diváků používají rozhodčí následující předepsané prostředky kontroly discipliny:
• Předběžné: předběžné ústní upozornění jako základní kárná výstraha v lehčích případech nepřiměřeného jednání, aniž by při něm muselo dojít k porušení PRAVIDEL nebo k přestupku hodnoceném jako porušení pravidel.
• I. Napomenutí ŽLUTOU kartou: V případě disciplinárního nebo technického přestupku popsaného v PRAVIDLE číslo 9, odstavec 2.A, pokud se jedná o přestupek zvláště vážný (přestupek obecně narušující hru způsobený úmyslně protivníkem, bez záměru vybojovat míč: úmyslná ruka, držení nebo násilný přestupek vyznačující se svou nebezpečností, spáchaný na protihráči.
• II. Diskvalifikace MODROU kartou: pro případ vyloučení hráče ze hry a jeho odvolání ze hřiště. Přitom dotyčný hráč může být vystřídán jiným hráčem ze svého družstva.
• Použití: při nahromadění pěti (5) technických přestupky jednoho hráče, dvojnásobného napomenutí nebo opětovného napomenutí stejného hráče (2. žlutá karta). Při násilném jednání během hry nebo nebezpečném vystupování namířeném proti zdraví hráčů soupeřova družstva (přímá modrá karta). Čin nebo jednání, kterým se hráč podstatně proviňuje proti herní disciplině svými gesty, chováním nebo obecně nespravedlivým a urážejícím tvrzením.
• III. Vyloučení pomocí ČERVENÉ karty: v případě potřeby vyloučit a definitivně odvolat, bez možnosti vystřídání takového hráče, který se opakovaně chová surově a násilnicky a jeho jednání působí vážnou újmu nebo zranění. Toto opatření se použije jen výjimečně, pouze v těch případech, kdy se jedná o jednoznačně závažné, nebezpečné a opakované chování provinivšího se hráče.
• IV. Při vyloučení a diskvalifikaci hráče v písemné zprávě rozhodčí zaznamená popis situace, při které došlo k porušení pravidel. Příčiny a okolnosti této situace se zaznamenají ve zprávě jako prosté vyjmenování faktu, aniž by vznikal prostor pro subjektivní názor rozhodčího. V tomto případě odebere rozhodčí členský průkaz. Toto neplatí v případech diskvalifikace na základě ryze technických přestupků, které jsou již popsány ve vlastních záznamech v PROTOKOLU o průběhu zápasu (dvojnásobné nebo 2. napomenutí žlutou kartou nebo 5. technický přestupek stejného hráče nebo okamžitá Modrá karta udělená za lehčí a ne tak závažné provinění).Pravidlo č. 10
NAČÍTANÉ PŘESTUPKY1) Za načítané přestupky se považují všechny osobní a technické přestupky zatříděné v PRAVIDLE číslo 9, odstavce 2.A) a 2.B).
2) Všechny načítané přestupky se zaznamenávají do Zápisu o utkání, a to jak individuálně na účet každého hráče, tak i kolektivně na společný účet celého družstva.
2a) Všechny technické přestupky se trestají nařízením volného kopu, ze kterého je možné dosáhnout branky (anebo v případě přestupku v brankovém území jako trest penalta).
2b) V případě osobních přestupků se znovuobnovení hry provede pomocí postranního vhazování.
3) Při přímém kopu se žádný z hráčů protivníka nesmí přiblížit na méně než tři (3) metry od míče, dokud nebude hra rozehrána. Protihráč také nesmí překážet nebo zasahovat do rozběhu hráče, který se chystá kop provést.
4) Pokud některý z protivníkových hráčů nerespektuje předchozí ustanovení týkající se vzdálenosti od míče před rozehráním, rozhodčí pozastaví provedení kopu až do doby, než bude tato podmínka pravidel splněna.
5) Hra se považuje za rozehranou poté, co míč urazí vzdálenost rovnou jeho obvodu.
6) Pokud volný kop provádí družstvo na své vlastní polovině, nesmí se míč rozehrát brankáři družstva, aniž předtím přešel na druhou polovinu. (Kop se opakuje). V případě opětovného porušení tohoto pravidla je viník napomenut a pokud dojde k dalšímu porušení, může být až diskvalifikován, je-li evidentní, že tak jedná s cílem vedení pasivní hry nebo úmyslného porušování pravidel.
7) Brankář nemůže provádět volné trestné kopy nařízené rozhodčím mimo jeho brankoviště, ani kopat penalty.
8) Každé družstvo se v běžném poločase zápasu může dopustit až pěti (5) načítaných přestupků a má přitom právo postavit ze svých hráčů zeď a čelit tak provedení kopu družstvem protivníka.
9) V případě šestého (6) technického načítaného přestupku (včetně) je družstvo, jehož hráč se provinil, potrestáno "TRESTNÝM KOPEM", při jehož provedení nemá bránící družstvo právo postavit zeď, ani mu není dovoleno, aby se jeho hráči zdržovali při provedení kopu v prostoru mezi svou brankou a míčem v klidové poloze na místě určeném ke kopu. Toto se samozřejmě nevztahuje na brankáře bránícího se družstva.
• Družstvo, v jehož prospěch byl nařízen trestný kop, si může zvolit jedno ze dvou možných míst pro jeho provedení. Pro provedení trestného kopu je nutné splnění následujících podmínek:
9a) Kapitán družstva provádějícího kop, který se nalézá na hřišti a který má právo rozhodovat, bez prodlení označí příslušnému rozhodčímu místo, ze kterého se kop provede: může to být buď z k tomu určené značky trestného kopu (ve vzdálenosti devíti (9) metrů od soupeřovy branky) nebo z vlastního místa, kde došlo k porušení pravidel hry, v jehož důsledku byl trestný kop nařízen.
9b) Nikdo z hráčů s výjimkou brankáře se nesmí shromáždit za pomyslnou horizontální linií vymezenou míčem před brankou potrestaného družstva. Protihráči musí zachovat vzdálenost od míče minimálně tři (3) metry, aniž by překáželi v rozběhu hráči provádějícímu kop nebo ho jakýmkoli jiným způsobem omezovali v pohybu.
9c) Hráči se nemohou zdržovat ani vstupovat do neutrální zóny vymezené zmíněnou pomyslnou horizontální linií na úrovni míče a příslušnou základní čárou až do chvíle, kdy bude hra rozehrána. V této zóně se může nacházet jen brankář.
9d) Trestný kop se musí provést přímo na branku potrestaného družstva a není dovoleno provádět kop nepřímo s postranním dorážením pomocí dalšího spoluhráče, který by se následně dostal k míči. Pokud dojde k popsané situaci, výhoda trestného kopu se zruší a hra bude znovu obnovena postranním vhazováním v místě předešlého provedení trestného kopu.
9e) Následně se v tomto případě má za to, že hra je rozehrána (míč je ve hře), pokud dojde k vyražení míče brankářem nebo odrazu od tyče či břevna branky nebo náhodnému dotyku mezi rozhodčím a míčem.
9f) Pokud některý z hráčů vnikne do neutrální zóny mezi zvukovým signálem rozhodčího a okamžikem, kdy je hra rozehrána - míč je ve hře, bude tento hráč potrestán následujícím způsobem:
• 1) Napomenutí žlutou kartou. Při opakování přestupku stejným hráčem - diskvalifikace.
• 2) Jedná-li se o hráče bránícího se družstva a byla-li z trestného kopu vstřelena branka, pak tento gól platí (pravidlo výhody) a provinivší se hráč bránícího se družstva bude napomenut žlutou kartou.
• 3) Jedná-li se o hráče útočícího družstva, pak se branka neuzná a ke znovuobnovení hry dojde výkopem od branky. Dotyčný hráč útočícího družstva bude napomenut žlutou kartou.
• 4) Jedná-li se o hráče bránícího se družstva a branka z kopu nepadla, pak se trestný kop opakuje a hráč je napomenut žlutou kartou.
• 5) Jedná-li se o hráče útočícího družstva a branka z kopu nepadla, pak hra normálně pokračuje a při nejbližším přerušení hry je hráč napomenut žlutou kartou.
10) Zapisovatel/časoměřič používá ukazatele čísel od 1 do 5 a zvedá je tak, aby byla dobře viditelná vždy, když některé z družstev porušení pravidla a jedná se o načítaný přestupek.
11) Poté, co se jedno z družstev dopustilo 5. načítaného přestupku, zapisovatel/časoměřič upozorní rozhodčí a po tomto upozornění umístí na stole rozhodčích praporek nebo jiný dobře viditelný ukazatel, a to na té straně stolu, která je blíže družstvu, jež se pátého načítaného přestupku dopustilo.
12) Poté, co byl nařízen volný kop s právem postavit zeď, příslušný rozhodčí zvedne ruku, aby odměřil zeď. Ruka rozhodčího zůstává v této poloze i po zformování zdi až do momentu, kdy dá pokyn hvizdem píšťalky k provedení kopu.
13) V případě prodloužení nad rámec běžného hracího času se na prodloužení pohlíží jako na pokračování druhého poločasu při zachování technických podmínek, ze kterých běžný druhý poločas skončil, týkajících se osobních načítaných přestupků hráčů každého družstva, počtu poskytnutých oddechových časů, napomenutí, trestů, udělených karet, střídání atd.Pravidlo č. 11
PENALTA


1) Penalta je přímý kop, který se kope z vyznačeného bodu vzdáleného šest (6) metrů od branky. Při kopu penalty se musí všichni hráči kromě brankáře, na jehož branku se penalta kope, a hráče, který kop provede, nacházet a hřišti ve vzdálenosti alespoň 3 metry za horizontální linií vytyčenou polohou míče umístěného na značce kopu.
2) Brankář se při kopu penalty postaví na brankovou čáru mezi tyče, nohy se nesmějí pohybovat. V této pozici brankář očekává kop.
3) Hráč, který je pověřen provedením kopu penalty, vykopne míč dopředu na branku a nemůže se dotknout míče podruhé, aniž by se ho předtím dotkl jiný hráč.
4) Z penaltového kopu může být přímo vstřelena branka a hra je rozehrána, jakmile bylo kopnuto do míče a míč urazí vzdálenost rovnou svému obvodu.
5) Pokud byla v posledním okamžiku běžného hracího času prvního nebo druhého poločasu nebo prodloužení nařízena penalta, utkání bude prodlouženo, aby bylo možné penaltový kop provést. Pokud během provedení penaltového kopu, z něhož následně padne branka, vyprší běžný herní čas daného poločasu, branka bude považována za platnou.Pravidlo č. 12
VÝKOP OD BRANKY


1) Pokud míč přičiněním útočícího hráče opustí hřiště tak, že překročí základní čáru, dojde k znovuobnovení hry prostřednictvím výkopu od branky. To samozřejmě neoplatí v případě, kdyby byla vstřelena branka. Výkop od branky nebo brankové čáry může provést kterýkoli z bránících hráčů z libovolného místa brankoviště.
2) V případě výkopu od branky není dovoleno, aby byl míč přímo přihrán brankáři. Pokud se tak stane, aniž by míč předtím opustil brankoviště, musí se výkop opakovat.
3) Hráč, který výkop provádí, se nesmí míče dotknout podruhé, aniž by se ho předtím dotkl jiný hráč (Bc).
4) Pokud výkop od branky provádí brankář, nejedná se o kop, nýbrž pouze o vhazování od branky, které brankář provádí jen za pomoci rukou.
4a) Pokud brankář při vhazování pošle míč přímo na soupeřovu polovinu hřiště, dojde k uplatnění ustanovení týkajícího se osobních přestupků ve smyslu bodu Bi), PRAVIDLA číslo 9.
4b) Rovněž pokud bude míč po provedení výkopu od branky brankářem následně přihrán brankáři hráčem vlastního družstva, dojde k uplatnění ustanovení bodu B.g, PRAVIDLA číslo 9 o osobních přestupcích.
5) Z výkopu od branky nemůže být přímo vstřelen gól, leda že by byl míč v souladu s pravidly tečován jiným hráčem.
6) Hráči soupeře se musí zdržovat mimo brankoviště alespoň tři (3) metry od míče (který je v klidové poloze na zemi připraven na rozehrání nohou hráče, kterým nemůže být brankář).Pravidlo č. 13
VHAZOVÁNÍ1) Ke vhazování dochází tehdy, je-li třeba rozehrát hru poté, co míč zcela opustil hřiště. Vhazování může být tří druhů: vhazování postranní, rohové a vhazování brankářem. (Vhazování brankáře je v určitém smyslu pokračováním ustanovení předešlého PRAVIDLA číslo 12).
1.a) Postranní vhazování: provádí se tehdy, když míč opustil hřiště přes kteroukoli z postranních čar. Ke vhazování dojde z místa, ve kterém míč hřiště opustil.
1.b) Rohové vhazování: dojde k němu tehdy, když míč opustí hřiště přes základní čáru a byl přitom tečován nebo odehrán hráčem družstva bránícím na příslušné polovině hřiště svou branku.
1.c) Vhazování brankáře: za vhazování brankáře se považuje přihrávka nebo vrácení míče do hry brankářem provedené jeho rukama poté, co míč do rukou chytil a získal nad ním úplnou kontrolu.
1.d) Ve všech případech vhazování má určený hráč k dispozici pět (5) sekund na jeho provedení počítaných od momentu, kdy je míč připraven na vhazování nebo od chvíle, co vhazování odpískal příslušný rozhodčí. Z vhazování nemůže být přímo vstřelena branka.
2) POSTRANNÍ VHAZOVÁNÍ: provádí se následujícím způsobem:
2.a) Hráč uskutečňující vhazování se postaví za postranní čáru v místě, kde míč opustil hřiště. Nohy hráče musí směřovat čelně do prostoru hřiště a v okamžiku hodu musí hráč stát oběma nohama na zemi.
2.b) Míč se vhazuje oběma rukama. Pohyb začíná za hlavou hráče, pak míč opisuje kruhový oblouk nad hlavou hráče a je vhozen do hřiště.
2.c) Míč je navrácen do hry v momentě, kdy ho vhazující hráč vypustil z rukou. Hráč uskutečňující vhazování se nesmí podruhé dotknout míče dříve, než tak učiní jiný hráč.
2.d) Z postranního vhazování nemůže dojít přímo ke vstřelení branky, ani kdyby byl míč tečován brankářem. V případě, kdy vhazující hráč pošle míč do své vlastní branky, branka neplatí a hra bude rozehrána prostřednictvím rohového kopu proti dané brance. Pokud k takové situaci dojde v případě soupeřovy branky, branka také neplatí a rozehrávat se bude výkopem od branky.
3) ROHOVÉ VHAZOVÁNÍ: nařizuje se, když míč opustí hřiště přes jednu z obou základních čar mimo úseku vlastních branek, pokud míč mimo hřiště poslal nebo ho alespoň tečoval bránící hráč. Rohové vhazování se provádí následujícím způsobem:
3.a) Vhazování se provádí z příslušného rohu na té straně branky, na které míč opustil hřiště. Vhazování provede útočící hráč soupeře ze značky určené pro vhazování. Pokud míč opustí hřiště a proletí přitom nad břevnem, je na příslušném rozhodčím, aby určil, ze kterého rohu se bude vhazovat.
3.b) Rohové vhazování se provádí stejným způsobem jako vhazování postranní. Hráč pověřený vhazováním musí stát nohama ve vrcholu pravého úhlu odpovídajícímu protínajícím se postranním a základním čárám. Nohy hráče se při vhazování musejí nacházet mimo hřiště. Na toto vhazování se vztahují stejná omezení jako v bodě 2d).
4) VHAZOVÁNÍ BRANKÁŘE: Brankář vhodí míč jednou nebo oběma rukama do hřiště poté, co ho bezpečně chytil a získal pod kontrolu. Hra je tak okamžitě rozehrána.
4.a) Ke vhazování může dojít jen za pomoci rukou brankáře bez možnosti položit míč na zem a provést výkop. Brankář má k dispozici pět (5) sekund, aby vhazování provedl, a tak vrátil míč do hry, stejně jako v případě výkopu od branky provedeného hráčem.
4.b) Jestliže za výše popsaných podmínek brankář míč upustí nebo ho položí na zem a míč je v klidu nebo pohybu, je od tohoto okamžiku považován za navrácený do hry, přičemž se ho brankář nesmí dotknout nohama. Dojde-li k porušení těchto ustanovení, bránící družstvo ztrácí míč a rozehrání provede soupeř ze středu hřiště vhazováním.
4.c) Brankář může hrát nohama v případech přihrávky v rámci běžící hry nebo aby zastavil, odrazil nebo odkopl míč.
4.d) Pro vhazování brankáře platí ustanovení, které zahrnuje a upravuje PRAVIDLO číslo 9 v bodech Bg) a Bi) a PRAVIDLO číslo 12. Branka zaznamenaná po vhazování brankářem se uznává tehdy, byl-li míč tečován jakýmkoli jiným hráčem.

Výklad k bodu 2 a 3: Nesprávně provedené vhazování se trestá ztrátou míče.Pravidlo č. 14
ŘÍZENÍ ZÁPASU
OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA PRŮBĚH ZÁPASU1) Odpovědnými osobami za řízení a kontrolu zápasu jsou dva (2) rozhodčí, označení jako První a Druhý rozhodčí. Rozhodčím při řízení zápasu pomáhá zapisovatel/časoměřič, jehož funkce mohou být rozděleny a vykonávány samostatně dvěma osobami.
2) Hlavní odpovědnost přísluší rozhodčím, kteří řídí zápas a posuzují dění na hřišti a průběh zápasu.
3) Oba rozhodčí mají stejnou odpovědnost za průběh zápasu, sledují a posuzují hru a přestupky proti pravidlům na celém hřišti potud, pokud jim pracovní označení "První a Druhý rozhodčí" umožňuje efektivně rozhodovat v určitých aspektech zohledněných PRAVIDLEM číslo 14. Označení První a Druhý rozhodčí je jim přiděleno národní nebo mezinárodní organizací rozhodčích na základě důvodů nesouvisejících s kvalifikací, úrovní a délkou praxe.
4) Rozhodčím pomáhá v případě zaznamenávání příslušných skutečností do Zápisu o utkání a v případě měření hracího času zapisovatel/časoměřič, jehož funkce může být vykonávána dvěma osobami nebo výjimečně jen jednou. Zapisovatel/časoměřič se nachází blízko hřiště za jednou z postranních čar, musí mít k dispozici stůl, kde by mohl provádět zapisování, umístěný tak, by měl dotyčný perfektní přehled o dění na hřišti.
5) PRÁVA A POVINNOSTI ROZHODČÍCH
5.a) Uplatňovat Pravidla a rozhodovat jakékoli situace vzniklé během zápasu s jejich technickými i disciplinárními aspekty.
• Závěry rozhodčích týkající se disciplinárních a technických otázek vztahujících se k průběhu zápasu a jeho výsledku jsou konečné a nezměnitelné.
• Rozhodčí začínají plnit svou úlohu s příchodem do prostoru hřiště a plní jí až do svého odchodu. V širším slova smyslu končí úlohu rozhodčích až předáním Zápisu o utkání příslušné sdružující organizaci rozhodčích, do které patří.
• Okamžikem zahájení zápasu se pravomoc rozhodnutí rozšiřuje i na přestupky spáchané před zápasem i po jeho skončení a rovněž na ty spáchané během přerušení hry a poločasové přestávky.
• Obecně platí, že ve smyslu uplatnění "pravidla výhody" rozhodčí upouštějí od postihu viník, jsou-li toho názoru, že by potrestání a jeho bezprostřední následky mohly viníka zvýhodnit.
5.b) Zaznamenávat nebo zajistit zaznamenávání technických dat a dalších skutečností souvisejících s průběhem zápasu do Zápisu a zabezpečit jeho předání ve stanovené lhůtě. Za všechny tyto činnosti je rozhodčí přímo odpovědný.
5.c) Přerušovat zápas pomocí píšťalky z důvodů provinění proti Pravidlům hry, zrušit utkání z důvodu nevyhovujících podmínek hřiště nebo dokonce z důvodu špatného počasí, z důvodu nevhodného chování diváků nebo z důvodu vyšší moci, jejíž následky jsou podle uvážení rozhodčích neodstranitelné.
5.d) Předběžně upozornit nebo napomenout ty hráče, kteří se proviní porušením pravidel nebo nevhodným chováním, a v případě opakování znemožnit takovému hráči v souladu s pravidly pokračovat ve hře. V případech porušení pravidel zaznamenávat do Zápisu o utkání jméno viníka a co nejstručnějším způsobem popsat skutečnosti, ke kterým došlo, aniž by je nějak hodnotili nebo subjektivně oceňovali.
5.e) Diskvalifikovat nebo odvolat ze zápasu bez předběžného upozornění či napomenutí všechny ty, co se dopustí násilného chování nebo jen pokusu o ně, namířeného proti zdraví či bezpečnosti soupeře.
5.f) Definitivně vyloučit, bez možnosti střídání, hráče nebo odpovědnou osobu za vedení družstva, která by se opakovaně hrubě a násilně chovala způsobujíce těžké poškození nebo zjevné zranění, nebo která se dopouští nebezpečných činů a jednání ohrožujícího sportovní morálku.
5.g) Zabránit vstupu na hřiště jakékoli osobě, která není hráčem a nemá ke vstupu na hřiště oprávnění od rozhodčího a jejíž totožnost není rozhodčímu známa. Výjimku tvoří vstup na hříště lékaře a jeho pomocníků či ošetřovatelů.
5.h) Dávat hvizdem píšťalky pokyn ke znovuzahájení hry poté, co byla z nějakého důvodu přerušena. Tento pokyn se od rozhodčího nevyžaduje v případě znovuobnovení hry, kdy se míč vrací do hry postranním či rohovým vhazováním nebo výkopem od branky.
5.i) Ukazovat čísla hráčů, kteří se provinili proti pravidlům tak, aby byly tyto posuňky dobře viditelné u stolu rozhodčích a dávat pokyny k záznamu příslušných skutečností, týkajících se načítaných přestupků, do Zápisu o utkání.
5.j) Kontrolovat (pomocí odkrokování) dodržování předepsaných vzdáleností tří (3) metrů mezi míčem a hráči při znovuobnovení hry poté, co došlo k přestupku.
5.k) V žádném případě nepřijímat žádné návrhy ve smyslu změny stávajících oficiálních pravidel.
5.l) Zkontrolovat před započetím utkání stav hřiště a jeho okolí a prověřit, zdali jsou hráči oblečeni odpovídajícím způsobem. Opětovně prověřit tyto skutečnosti, požádá-li o to osoba, která má na to právo.
5.m) V mimořádných případech rozhodnout jakékoli otázky týkající se funkce rozhodčího při kontrole a řízení zápasu v případech selhání nebo poškození píšťalky.
5.n) Zkontrolovat a rozhodnout, zdali míč určený pro zápas splňuje všechny podmínky předepsané herními pravidly.
5.o) Přerušit hru v případě, kdy došlo podle názoru rozhodčího k vážnému zranění hráče a povolit jeho nezbytné a okamžité ošetření a po vyčerpání možností ošetřit hráče na hřišti v souladu s PRAVIDLEM číslo 6 přenesení hráče za postranní či základní čáru, aby mu tam mohla být poskytnuta potřebná pomoc a zotavení, případně, aby mohl být vystřídán.
5.p) Umožnit pokračování ve hře, jedná-li se podle názoru rozhodčího pouze o lehké zranění hráče a přerušit hru až z dalšího herního důvodu. Nařídit, kdy má být hráč přenesen k ošetření mimo plochu hřiště a případně vystřídán.
6) ZPŮSOB PRÁCE ROZHODČÍHO
6.a) Každý rozhodčí sleduje hru, posuzuje a řeší případy a přestupky proti pravidlům hry na obou polovinách hřiště, kontroluje svou postranní čáru a příslušné základní čáry, území a branku, pomáhá svému kolegovi vždy, je-li to zapotřebí. Rozhodčí se pohybuje po postranní čáře a v případě potřeby vstupuje na hrací plochu.
6.b) Pokud rozhodčí současně posoudí určitou skutečnost a jejich rozhodnutí si protiřečí, automaticky platí rozhodnutí prvního rozhodčího, kromě případů, kdy dojde k dodatečné shodě mezi oběma sudími. Pokud je ve výjimečných případech nutná ústní konzultace mezi oběma rozhodčími, pak k takové konzultaci musí dojít.
6.c) První rozhodčí provede losování mezi oběma družstvy před začátkem utkání a zahajuje oba poločasy. Rozhodčí se při zahájení poločasů nalézá na postranní čáře, za kterou stojí stůl rozhodčích, a to z pravé strany. První rozhodčí také popisuje přestupky a vypracovává poznámky do Zápisu z utkání, ale Zápis podepisují oba rozhodčí.
6.d) Poté, co rozhodčí označí přestupek a rozhodne o způsobu a směru, ve kterém bude obnovena hra, odebere se ke stolu rozhodčích, aby oznámil číslo hráče, který se přestupku dopustil. Druhý rozhodčí bez prodlení zkontroluje patřičné vzdálenosti a dá pokyn ke znovuobnovení hry.
6.e) V souvislosti s povinnostmi rozhodčích popsaných v předešlém bodě, si rozhodčí vymění místo pokaždé, když dojde k porušení pravidel jak technického nebo osobního načítaného přestupku, míče rozhodčího, oddechového času nebo po vstřelení platné branky.
7) ZAPISOVATEL - ČASOMĚŘIČ Příslušné odpovědné organizaci nebo orgánu přísluší jmenovat osoby pověřené vedením záznamů v rámci Zápisu měření hracího času. Tyto úkoly mohou být svěřeny jedné nebo dvěma osobám dostatečně proškoleným příslušnou rozhodcovskou organizací, které pak mají následující povinnosti:
7.a) Sepsat před zahájením zápasu základní údaje o utkání, seznam hráčů s jejich čísly, kapitánů, registrovaných asistentů každého družstva, jejich podpisy a považují-li to za nutné, nechat tyto úvodní údaje Zápisu o průběhu zápasu zkontrolovat rozhodčími.
7.b) Zaznamenat do Zápisu o utkání všechny platné branky uznané rozhodčími v každém poločase a stanovit konečný výsledek po skončení utkání.
7.c) Zaznamenat osobní a technické načítané přestupky účastníků hry, označených v průběhu utkání rozhodčími, oddechové časy, provedená střídání, střelce branek a rovněž všechny další skutečnosti technicky související s utkáním, jejichž zaznamenání nařídili rozhodčí.
7.d) Používat píšťalku s odlišným zvukovým signálem než píšťalky rozhodčích.
7.e) Používat píšťalku pouze tehdy, je-li míč mimo hru, aby její signál nemohl přerušit zápas, s výjimkou případů zohledněných v bodě 7h).
7.f) Sdělit rozhodčím čísla a příslušnost hráčů, kteří se dopustili předposledního čtvrtého (4) individuálního přestupku započítávaného v takovém případě na účet družstva. Použít píšťalku, a tak přivolat pozornost rozhodčích, aby jim mohly být sděleny dané skutečnosti.
7.g) Na konci každého poločasu upozornit rozhodčí pomocí tří (3) krátkých písknutí, že herní čas vypršel. Tento závěrečný signál slouží jen jako orientace pro rozhodčí, aby mohli sami skutečně ukončit každý hrací poločas zapísknutím vlastní píšťalky. Hra je definitivně ukončena rovněž třemi zvukovými signály.
7.h) Upozornit rozhodčí pomocí zvukového signálu, že se určitý hráč dopustil svého pátého (5) osobního načítaného přestupku, aby mohlo dojít k jeho výměně formou diskvalifikace.
7.i) Zaznamenat začátek a znovuobnovení každého hracího poločasu zápasu a upozornit rozhodčí tři (3) minuty předem, aby tito mohli uvědomit obě družstva a znovuobnovení hry alespoň s dvouminutovým(2) předstihem.
7.j) Svědomitě kontrolovat plynutí hracího času zápasu, majíce na zřeteli různá přerušení hry vyplývající z herních pravidel, zastavovat a spouštět měření času vždy, když míč opustí hřiště přes postranní nebo základní čáru, když je označen a zaznamenán spáchaný přestupek proti pravidlům nebo je-li zažádáno o oddechový čas, ať již z iniciativy některého z družstev nebo rozhodčích, dojde-li k lékařskému ošetření zraněných hráčů povolenému rozhodčími a v případě přerušení hry umožněných PRAVIDLY a odpískaných rozhodčími.
7.k) Spouštět měření času po zaznění píšťalky rozhodčího při zahájení utkání nebo při znovuobnovení hry z pokynu rozhodčích následujícího po jakémkoli přerušení hry v souladu s pravidly. Obecně platí, že se časomíra spouští vždy, když míč po rozehrání urazí vzdálenost rovnou délce svého obvodu.
7.l) Spouštět časomíru se zvláštním zřetelem na ustanovení PRAVIDLA číslo 10, bod 9c) a 9e) (trestný kop nařízený z důvodu načítaného přestupku). Přitom je třeba zohlednit, že hra je považována za rozehranou vždy, když je míč ve stavu vrátit se do hry, to znamená poté, co bylo dokončeno provedení trestného kopu a vykopnutý míč se dotkne brankáře soupeře, tyče nebo břevna, opustí hřiště nebo je vstřelen gól. V těchto dvou posledních případech dojde ke spuštění časomíry po provedení postranního vhazování, výkopu od branky nebo rozehrání ze středu hřiště. Po uvážení národních organizací není nezbytně nutné, aby zápasy základní a mladší kategorie hráčů řídili dva rozhodčí. Je přípustné svěřit řízení zápasu pouze jedné osobě, která je dokonalým způsobem obeznámena s PRAVIDLY HRY a jedná podle nich.
Rovněž úloha zapisovatele a časoměřiče může být ve výjimečných případech spojena a vykonávána jen jednou osobou.


SIGNALIZACE POUŽÍVANÁ ROZHODČÍM


Jedná se o ustálenou signalizaci umožňující výklad a oznámení nastalých skutečností. Je nezbytná k vykonávání úkolů rozhodčího a pro usnadnění komunikace mezi rozhodčími, hráči, družstvem, stolem rozhodčích a zároveň umožňuje i lepší orientaci diváků.
zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport