policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 SOUTěžNí řáD

SOUTĚŽNÍ ŘÁD UNITOP ČRzpět

21.2.2006

V návaznosti na „Soutěžní řád resortních sportovních soutěží“ vydává Unie tělovýchovných organizací Policie ČR (dále jen „UNITOP ČR) tento

SOUTĚŽNÍ ŘÁD UNITOP ČR


Soutěžním řádem se stanoví systém a organizace sportovních soutěží garantovaných, pořádaných nebo spolupořádaných UNITOP ČR nebo jednotlivými SKP/PSK:

1.

Policejní mistrovství České republiky


1) Systém a organizace policejních mistrovství České republiky (dále jen „PM ČR“) včetně postupových, případně základních kol, se řídí Soutěžním řádem resortních sportovních soutěží a pokyny vydávanými odborem sportu MV.

2) UNITOP ČR a v konkrétních případech i vybraný SKP/PSK jsou spolupořadateli mistrovství, respektive postupových kol a podílejí se na organizačním, materiálním a ekonomickém zabezpečení.2.

Mistrovství UNITOP ČR


1) Mistrovství UNITOP ČR (dále jen „M UN“) proběhne ve vybraných druzích sportů pro příslušný kalendářní rok.

2) Garantem uspořádání mistrovství je UNITOP ČR a pořadatelem vybraný SKP/PSK.

3) Mistrovství se mohou zúčastnit členové SKP/PSK a v klubech organizovaní i neorganizovaní policisté a zaměstnanci MV a Policie ČR (dále jen „P ČR“).

4) Mistrovství může být uspořádáno i jako součást (v rámci) veřejně přístupných závodů (soutěží).

5) Mistrovství ekonomicky zabezpečuje UNITOP ČR formou dotace pro pořádající SKP/PSK na základě uzavřené dohody a předem schváleného rozpočtu.

6) Na základě Nařízení Ministerstva vnitra č. 47 ze dne 19. července 2002 mohou být policisté a zaměstnanci MV a P ČR na mistrovství zaměstnavatelem uvolněni.3.

Velké ceny UNITOP ČR


1) Garantem a pořadatelem velké ceny UNITOP ČR je SKP/PSK, který o pořadatelství včas požádá a získá souhlas UNITOP ČR.

2) Ostatní podmínky a ustanovení jsou stejná jako v případě pořádání mistrovství UNITOP ČR.4.

Místní soutěže


1) Místní (regionální) soutěže v různých sportech pořádají jednotlivé SKP/PSK především podle potřeb a zájmů policistů a zaměstnanců MV a P ČR a dále podle vlastních možností a tradic.

2) Ekonomické zabezpečení těchto soutěží je možno řešit v rámci realizace příslušného veřejně prospěšného programu, tj. s využitím státní dotace, která je klubu přidělená.5.

Závěrečná ustanovení


1) UNITOP ČR vydá každoročně k 31. lednu prováděcí pokyny včetně termínové listiny na příslušný soutěžní rok.

2) Tento Soutěžní řád UNITOP ČR nabývá účinnosti dnem vydání.


Praha 31. prosince 2003


Výkonný výbor UNITOP ČR

zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport