policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 SOUTěžNí řáD

PRAVIDLA NOHEJBALUzpět

10.4.2002

Bod je dílčí část setu, kterou získá jednotlivec, dvojice nebo trojice. Kdykoliv hráč zahraje v rozporu s těmito pravidly či rozpisem soutěže nebo tyto dokumenty jinak poruší, je rozhodčím odpískána chyba ve hře. Pokud nastanou dvě nebo více chyb následně po sobě, počítá se pouze první z nich, pokud těmito pravidly není určeno jinak (síť). Pokud se dvou nebo více chyb dopustí oba soupeři současně, vzniká “oboustranná chyba”, rozhodčí nařídí nový míč. Ta strana, která získala bod pokračuje podáním.


OBSAH

I. Herní prostředí a potřeby
II. Účastníci hry
III. Druhy a části hry
IV. Obecné překážky ke hře
V. Struktura hry
VI. Herní definice
VII. Herní činnost
VIII. Řízení zápasu a utkání
IX. Disciplinární směrnice

Nohejbal vznikl jako původní česká hra roku 1936 v Praze.
Je oblíben a rozšířen zejména proto, že je kolektivní míčovou hrou vhodnou pro každý věk, s minimální úrazovostí a jednoduchými pravidly.Kapitola I. - Herní prostředí a potřeby

1. Herní prostor
Volný prostor o rozměrech nejméně 25 x 15 m, do výšky nejméně 7 m, volný prostor v hale (tělocvičně) 24 x 14 x 6 m.
Herní prostor musí mít jednotný povrch.
V herním prostoru nesmí být žádné překážky, zvýšení či snížení terénu než je povolená úchylka od vodorovné roviny.

2. Hřiště
a) Jednotlivci - obdélník: délka : 12,9m ± 0,1 m, šířka: 9,0 m nebo 8,2 m
b) Dvojice, trojice - obdélník: délka : 18,0 m šířka: 9,0 m nebo 8,2 m
Obdélník hřiště je vyznačen uvnitř herního prostoru tak, aby jeho delší strany byly vzdáleny
nejméně 3,00 m a kratší strany 3,50 m od okraje herního prostoru (v hale 2,5m a 3m).

3. Schéma herního prostoru hřiště
Jednotlivci (singl); dvojice (dvojky); trojice (trojky)

4. Zadní čáry
Vyznačují obě kratší strany hřiště.

5. Pomezní čáry
Vymezují obě delší strany hřiště.

6. Středová čára
Rovnoběžka s čarami pomezními, rozděluje hřiště na dvě stejné poloviny(pro hru jednotlivců).

7. Čáry podání
Dvojice,trojice : Rovnoběžky se zadními čárami vyznačené ve vzdálenosti 2,55m ± 0,05 m od zadních čar.

8. Herní pole
Hřiště je rozděleno sítí na dvě shodná herní pole. Všechny čáry jsou součástí herního pole.

9. Pole podání
Singl: Jedna polovina herního pole (levá nebo pravá z pohledu podávajícího).
Dvojice, trojice: Část herního pole omezená čárou podání,pomezními čarami a sítí.

10. Pole zahájení
Singl : Prostor za vlastním herním polem omezený vnějším okrajem zadní čáry a myšleným
prodloužením středové čáry a pomezní čáry
Dvojice, trojice : Prostor za vlastním herním polem omezený vnějším okrajem zadní čáry a myšleným prodloužením pomezních čar.

11. Vyznačení
Vyznačení čár se obvykle provádí nanášením bílého barviva na povrch hřiště.
Šířka čar 5cm ± 1 cm.
Čáry jsou součástí vyznačených ploch.

12. Nerovnosti povrchu
Povolená úchylka herního prostoru od vodorovné roviny 1:100. Je povolena nerovnost s plynulým přechodem nejvýše 2 cm.

13. Povrchová úprava
Povrch herního prostoru musí být jednotný, nesmí být kluzký, bořivý či prašný.
Přípustné materiály na vrchní vrstvu:
- antuka, písek, hlína bez kamenů, obvyklé umělé povrchy
Nepřípustné materiály pro vrchní vrstvu:
- beton, kámen, dlažba, asfalt, tráva, škvára, struska apod.

14. Sloupky
Sloupky na upevnění sítě musí být vzdáleny od pomezních čár nejméně 0,5 m.

15. Síť
Sítí se ve hře rozumí pouze ta její část, která visí nad herním polem, tj. napjatá část mezi podpěrnými tyčemi.
Horní okraj sítě je opatřen páskou kryjící napínací lano.
Svislice nad průsečíky pomezních čár se sítí je vyznačeno podpěrnými tyčemi, které jsou součástí sítě.
Vzdálenost horního okraje sítě od povrchu herního prostoru je po celé šířce 110 cm +/-2 cm.
Žáci do 15 let mají výšku sítě 100 cm +/-2 cm.
Vzdálenost dolního okraje sítě od povrchu hřiště je nejvýše 20 cm.
Materiál: měkká nekovová tkanina.

16. Míč
Hraje se lepeným míčem z přírodní nebo umělé kůže, který je schválený Českým nohejbalovým svazem.
Všechny míče použité v zápase či utkání musí být jednotné.Kapitola II. - Účastníci hry

17. Družstvo
Družstvo je útvar složený z několika jednotlivců, dvojic a trojic podle Soutěžního řádu nohejbalu.

18. Hráč
Hráč je hrající nebo ke hře připravená osoba.

19. Obuv hráčů
Obuv hráčů je měkká, ohebná, vždy s hladkou nepřečnívající podrážkou bez kolíků.
Pokud hráč nemá takovou obuv, nepřipustí ho rozhodčí ke hře.

20. Úbor hráčů
Hráči téhož družstva jsou při hře oblečeni do jednotného sportovního úboru.
Na tričku musí být hráči označeni zřetelnými čísly 1 – 99.
Pokud hráči nejsou jednotně oblečeni, rozhodčí je nepřipustí ke hře.

21. Zakázané předměty
Hráčům je při hře zakázáno nosit předměty, které jim nebo ostatním účastníkům hry mohou způsobit zranění nebo přinést výhodu.
(např. je zakázáno hrát se sádrovým obvazem).

22. Kapitán
Kapitán je jeden z hráčů družstva, musí být zřetelně označen na tričku.
Má tato práva a povinnosti:
- zúčastnit se losování
- žádat rozhodčí o oddechový čas
- žádat rozhodčí o střídání hráčů
- dotazovat se rozhodčích po přerušení hry slušným způsobem na důvod jejich rozhodnutí
- po utkání podepsat zápis o utkání
Při utkání družstev stanoví družstvo z hráčů jediného kapitána.
Je-li kapitán zraněn nebo vyloučen a nemůže trvale plnit tuto funkci,
je určen jeho zástupce a ten převezme všechna práva a povinnosti kapitána.

23. Trenér
Trenér družstva řídí přípravu hráčů a vede družstvo v utkáních a zápasech.
Má tato práva a povinnosti:
- určit a nahlásit sestavu družstva
- žádat rozhodčí o oddechový čas
- žádat rozhodčí o střídání hráčů
Je-li trenér nepřítomen, přebírá jeho práva a povinnosti kapitán.Kapitola III. – Druhy a části hry

24. Druhy hry
a) střetnutí jednotlivců (singl)
b) střetnutí dvojic (dvojky)
c) střetnutí trojic (trojky)
d) nevylučuje se jiný počet hráčů – pro tento druh hry platí pravidla pro střetnutí trojic
e) střetnutí družstev

25. Bod
Bod je dílčí část setu, kterou získá jednotlivec, dvojice nebo trojice.
Kdykoliv hráč zahraje v rozporu s těmito pravidly či rozpisem soutěže nebo tyto dokumenty jinak poruší,
je rozhodčím odpískána chyba ve hře.
Pokud nastanou dvě nebo více chyb následně po sobě, počítá se pouze první z nich, pokud těmito pravidly není určeno jinak (síť).
Pokud se dvou nebo více chyb dopustí oba soupeři současně, vzniká “oboustranná chyba”, rozhodčí nařídí nový míč.
Ta strana, která získala bod pokračuje podáním. Výjimkou je trestný bod, při kterém zůstává podání nezměněno.

26. Set
Set je dílčí část zápasu jednotlivce, dvojice nebo trojice.
Set končí, získá-li jeden ze soupeřů 10 bodů.
Nevylučuje se konec setu, při dosažení 11. bodu,
nevylučuje se rovněž, že může být určen nutný dvoubodový rozdíl pro ukončení setu.
Set vyhrává ta strana, které jako první získala určený počet bodů s určeným rozdílem.

27. Zápas
Střetnutí jednotlivců, dvojic nebo trojic na určený počet setů nebo určený počet vítězných setů.
Zápas vyhrává strana, která vyhrála určený počet setů (při hře na počet vítězných setů),
nebo vyhrála více setů (při hře na daný počet setů).

28. Utkání
Utkání je střetnutí družstev (soustava zápasů mezi družstvy).
Počet a složení zápasů v utkání určuje obvykle Rozpis soutěže.
V utkání vyhrává to družstvo, které vyhrálo větší počet zápasů.Kapitola IV. – Obecné překážky ke hře

29. Nezpůsobilost hřiště
Hřiště je nezpůsobilé ke hře, když povrch herního prostoru je rozmoklý, bořivý, nebezpečně kluzký,
nezajišťující dostatečný odskok míče nebo bezpečnost hráčů.

30. Nevyhovující počasí
Počasí znemožňující hru je počasí znemožňující ovládání míče nebo ohrožující zdraví hráčů,
(například vytrvalé srážky nebo silný vítr).


31. Nedostatečná viditelnost
Viditelnost znemožňující hru je taková viditelnost,
kdy nedostatek světla nebo zamlžení herního prostoru znemožňuje sledování pohybu míče.Kapitola V. - Struktura hry

32. Nástup na hřiště
Před zápasem nebo utkáním na pokyn rozhodčího nastoupí oba soupeři proti sobě podél zadních čár hřiště
a navzájem se pozdraví.
Po pozdravu se dostaví oba kapitáni k rozhodčímu a navzájem se představí.

33. Losování a zahájení hry
a) Losováni se provádí před započetím prvního setu každého zápasu.
Zástupce strany, která vyhrála los, buď zvolí stranu hřiště, nebo určí, který ze soupeřů provede zahajovací podání.
Zástupce strany, která prohrála los, určí zbývající možnost.
Před posledním, rozhodujícím setem má výhodu volby zástupce strany,
která svůj vítězný set, popř. vítězné sety vyhrála lepším rozdílem bodů než soupeř. Je-li rozdíl stejný, rozhodne los.
b) V ostatních setech se zahajovací podání a strany hřiště pravidelně střídají.
c) V polovině rozhodujícího setu (při dosažení pátého bodu, hraje-li se set do 10, při dosažení šestého bodu, hraje-li se set do 11),
změní soupeři pouze stranu hřiště.

34. Časové lhůty
Oba soupeři jsou povinni nepřekračovat následující časové lhůty:
- po pokynu rozhodčího zahájit hru - 5 sek
- změna stran mezi sety - 30 sek
- změna stran v polovině rozhodujícího setu - 30 sek
- přestávka mezi zápasy v utkání - 120 sek
- střídání hráčů - 30 sek

35. Střídání hráčů
Střídáním se rozumí výměna hráčů hrající dvojice nebo trojice v setu. Střídat lze pouze po přerušení hry.
Střídání ohlašuje rozhodčímu kapitán nebo trenér zvoláním "střídáme".
Dvojici mohou tvořit 3 hráči, 2 hrají a 1 je připraven na střídání.
Trojici může tvořit 5 hráčů, 3 hrají a 2 jsou připraveni na střídání.
V každém setu se může střídat 2x. Je možné střídat jednoho nebo dva hráče najednou a pokládá se to za jedno střídání.
Každý střídající hráč musí být přítomen na hřišti při nejbližším zahájení hry.
Počet nevyužitých střídání se nepřevádí do dalšího setu.
Výměna hráčů mezi sety je povolena a nepovažuje se za střídání. Nahrazení vyloučeného hráče není pokládáno za střídání.
Při hře jednotlivců není střídání povoleno.

36. Oddechový čas
Trenér nebo kapitán družstva může při hře dvojic a trojic jednou, při hře jednotlivců dvakrát v každém setu při přerušení hry
požádat rozhodčího o oddechový čas zvoláním "Tajm".
Délka oddechového času je maximálně 30 sekund a může ji zkrátit jen ta strana, která si oddechový čas vyžádala.
Během oddechového času je míč u rozhodčího a hráči obou družstev mohou hovořit
s trenérem, kapitánem, vedoucím družstva i dalšími hráči, stojícími v herním prostoru, nikoliv však ve hřišti.
Nevyužitý oddechový čas se nepřevádí do dalšího setu.
Rozhodčí v případě zranění hráče nebo při jiné okolnosti má právo na oddechový čas v délce podle vlastního uvážení.

37. Odchod ze hřiště
Po skončení zápasu i utkání se oba soupeři shromáždí po obou stranách sítě a pozdraví se podáním ruky.
Kapitola VI. - Herní definice

38. Účel hry
zahrát míč do soupeřova pole dovoleným způsobem tak, aby jej soupeřovi hráči nemohli zachytit a vrátit do hry
zabránit soupeři zahrát míč do svého vlastního pole
zachytit míč zahraný soupeřem do svého vlastního pole
rozehrát zachycený míč do útočné akce
39. Akce vlastní a soupeřova
Akce vlastní začíná dopadem míče do vlastního pole nebo dotykem vlastního hráče s míčem,
pokračuje snahou dopravit míč dovoleným způsobem do soupeřova pole
a končí dotykem míče se soupeřovým polem nebo soupeřovým hráčem, čímž začíná akce soupeřova.
Vlastní akce rovněž končí dopadem míče mimo herní pole, nebo když se kterýkoliv hráč dopustí chybné herní činnosti.

40. Míč ve hře a míč mimo hru
Míč je ve hře od okamžiku, kdy se ho dotkne noha podávajícího hráče až do okamžiku,
kdy již nemůže být zásahem žádného hráče ani teoreticky vrácen do hry, tím se dostává mimo hru.Kapitola VII. - Herní činnost

Dovolená herní činnost Chybná herní činnost (chyby, bod pro soupeře)

41. Dotyk hráče s míčemHráč se smí dotknout míče kteroukoliv částí těla mimo rukou (paže od ramene po konečky prstů). RukaHráč se dotkne míče rukou

42. Provedení akce Při hře dvojic či trojic provedou hráči akci jedním, dvěma nebo třemi doteky míče střídavě tak, že mezi jednotlivými doteky může míč dopadnout na zem v herním poli maximálně jednou. Mezidopad není nutný, s výjimkou příjmu podání. Při jedné akci dvojic či trojic může míč dopadnout na zem nejvýše dvakrát, při hře jednotlivců jednou. Rozpis soutěže může určit jiný počet povolených dopadů míče na zem. Chybný dopad míčeDruhý dopad míče na zem při hře jednotlivců, třetí (případně další – viz Rozpis soutěže) dopad míče na zem při hře dvojic a trojic. Dvojdopad - dva dopady míče na zem po sobě v téže vlastní akci, též válení míče po zemi. Dopad míče mimo herní pole.Chybný dotyk Čtvrtý dotyk jedné strany při jedné akci.

43. Střídání dotyků s míčemTýž hráč se smí znovu dotknout míče jen po doteku jiného hráče nebo po odrazu míče od soupeřova pole. Ve hře jednotlivců se smí hráč dotknout míče dvakrát po sobě. DvojdotekDvojdotek - dva dotyky téhož hráče s míčem bezprostředně po sobě nebo s mezidopadem míče na vlastní polovinu herního pole(mimo hru jednotlivců) , též válení míče po hráči.

44. Útočné zahrání míčeMíč musí být zahrán do soupeřova pole jen přímým dotekem hráče, nikoliv odrazem od země. ZášlapZášlap - hráč se dotkne míče odraženého ze soupeřovy poloviny hřiště.

45. Současný dotyk protihráčePadne-li po současném dotyku protihráčů míč do hřiště, hra pokračuje jako po dotyku protihráče, současný dotyk tak anuluje předchozí akci. Přerušení hryPadne-li po současném dotyku protihráčů míč jinam než do herního pole, nařídí rozhodčí nový míč.

46. Přesahování přes síťJe-li míč při hře v soupeřově polovině herního prostoru, může hráč přesahovat kteroukoliv částí těla nad soupeřovo pole. Bránit soupeři ve hře blokem nebo zahrát míč lze nad soupeřovou polovinou herního prostoru kdekoliv. Hráč se musí přitom dotýkat svého herního pole - hřiště, či při výskoku se z něj odrazit a na něj dopadnout. ChybaHráč přesahuje některou částí těla nad soupeřovu polovinu herního prostoru a nestojí ve svém herním poli, či při výskoku se z něj neodrazil nebo do něho nedopadl.

47. Dotyk hráče s cizími tělesyHráč se při hře dotkne části sítě vně hřiště, upínacího zařízení, sloupků, jiných předmětů i osob mimo herní prostor, pokud neovlivní hru. Hráč se při hře dotkne sítě, byla-li na něj míčem nebo soupeřem naražena. Hráč se při hře dotkne soupeřova pole pod sítí, pokud tím neovlivní hru. Dotyk se soupeřovým polem a sítíHráč se při hře dotkne sítě, podpěrných tyčí nebo soupeřova pole, vyjma když na něj byla naražena míčem nebo soupeřem a vyjma dotyku soupeřova pole pod sítí pokud to neovlivnilo hru, a to i tehdy, byl-li míč již mimo hru a hráč se sítě, tyče nebo soupeřova pole dotkl v důsledku dokončování pohybů v předchozí akci. Tato chyba anuluje všechny soupeřovy chyby jiného druhu - vyšší stupeň provinění. Hráč dotykem s cizím tělesem získal výhodu.

48. Dotyk míče se sítíJestliže se míč ve hře dotkne sítě a podpěrných tyčí, nepovažuje se to za mezidopad.Poznámka: Vnikne-li do minimálního herního prostoru při hře cizí těleso nebo osoba a ovlivní tím hru, nařídí rozhodčí nový míč. Způsobí-li dotyk míče se sítí nebo podpěrnými tyčemi porušení regulérnosti hry, nařídí rozhodčí nový míč. V případě, že dojde k tomuto porušení regulérnosti hry po posledním povoleném doteku ve hře singlů, dvojic i trojic nebo při podání a míč nepřešel do herního pole soupeře, přizná rozhodčí bod soupeři. S cizími tělesyMíč se dotkne sítě za podpěrnými tyčemi mimo hřiště, upínacího zařízení, sloupků nebo jiných cizích těles a osob i mimo herní prostor.

49. Dotyky protihráčůV akci zaměřené na zasažení míče může hráč nohou zasáhnout jen dolní část soupeřovy nohy pod kolenem. V souboji o míč se hlavou a tělem může hráč dotknout soupeře kdykoliv. Nebezpečná hraÚmyslné i neúmyslné dotknutí se soupeře nohou, kromě vzájemného dotyku dolními částmi nohou ve snaze zasáhnout míč.Úmyslný i neúmyslný dotyk soupeře rukou.Postih viz Disciplinární směrnice
50. Zahrání míče přes síťMíč může být zahrán nad soupeřův herní prostor z vlastní poloviny herního prostoru pouze přes síť. Míč mimo síťMíč zahraný z vlastní poloviny herního prostoru tak, že prolétne celým objemem mimo síť.

51. Dopad míče do soupeřova poleDopad zahraného míče do soupeřova herního pole. Míč za čárouDopad míče mimo soupeřovo herní pole.

52. Provedení podání =doplněníHráč provádí podání nohou z pole zahájení, aniž se on sám nebo míč dotkne herního pole. Při správném podání musí míč dopadnout do soupeřova pole podání, aniž se dotkne sítě nebo jiného tělesa nebo osoby, vyjma soupeře. Chybné podáníHráč provedl podání z prostoru mimo pole zahájení nebo se on sám nebo míč dotkl herního pole. Míč při podání nedopadl do soupeřova pole podání. Míč se při podání dotkl cizího tělesa nebo osob nebo vlastního hráče. Při soupeřově podání zasáhl míč vlastní hráč. Míč při dotyku sítě dopadl mimo pole podání. Poznámka: Dotkne-li se míč před správným dopadem sítě, podání se opakuje.

53. Odehrání míče z mimoherního prostoruHráč musí alespoň jednou nohou stát v herním prostoru. Při výskoku se musí odrazit z herního prostoru. Chybné podáníHráč při odehrání stojí jednou či oběma nohama mimo herní prostor či při odehrání ve výskoku se odrazil mimo herní prostor

54. Mrtvý míčZůstane-li míč mezi sítí a podpěrnou tyčí, případně zůstane-li míč jakkoliv uvízlý v síti, nařídí rozhodčí nový míč. Chyba Mrtvý míč po posledním povoleném dotyku.Kapitola VIII. - Řízení zápasu a utkání

Zápas či utkání řídí rozhodčí nestranně podle Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu a Rozpisu příslušné soutěže.

55. Počet rozhodčích
Zápas či utkání řídí dva rozhodčí (1. rozhodčí a 2. rozhodčí).
Řídící orgán soutěže může v Rozpisu soutěže stanovit, že na řízení utkání se podílí větší či menší počet rozhodčích.
Řídí-li zápas jeden rozhodčí, přejímá povinnosti obou.
Obsluhou ukazatele stavu zápasu může pověřit buď pořadatele nebo střídavě obě družstva.

56. Pravomoc rozhodčích
Všichni hráči i ostatní příslušníci družstva (trenér, vedoucí družstva apod.) jsou povinni se řídit v hracím prostoru pokyny rozhodčích.

57. Povinnosti obou rozhodčích
provádějí losování
dávají pokyn k provedení podání a k přerušení hry
posuzují chyby ve hře a určují, která strana získala bod
nařizují nový míč v případě, že se neshodnou v posouzení chyby
kontrolují ukazatel stavu zápasu
v případě potřeby nařizují úpravu hřiště, čar, sítě, úboru hráčů apod.
posuzují chování hráčů i ostatních a podle potřeby určují příslušný postih
povolují a kontrolují střídání hráčů a oddechové časy
měří časové lhůty
dávají pokyny píšťalkou a používají smluvených znamení
obsluhují ukazatel stavu zápasu
ze závažných důvodů může rozhodčí přerušit hru; po pominutí důvodu hra pokračuje novým míčem
provádějí všechny další úkony a rozhodnutí vyplývající z těchto pravidel,
Soutěžního řádu nohejbalu a Rozpisu příslušné soutěže

58. Povinnosti prvního rozhodčího
před zahájením hry i v jejím průběhu posuzuje, zda je prostředí a počasí způsobilé ke hře a zda je dostatečná viditelnost
vyplňuje zápis o utkání (některými dílčími zápisy může pověřit druhého rozhodčího)
dává pokyn k nástupu na hřiště
kontroluje míče připravené ke hře
určuje, který rozhodčí bude přímo řídit hru v zápase

59. Povinnosti druhého rozhodčího
před zahájením hry zkontroluje připravenost ke hře, zejména vyznačení hřiště a herního prostoru čarami, upnutí sítě,
umístění ukazatele stavu zápasu, umístění hráčských laviček apod.
řídí se pokyny prvního rozhodčího vyjma posuzování chyb ve hře

60. Stanoviště rozhodčích
rozhodčí stojí proti sobě, poblíž upínacího sloupku
rozhodčí může využít zvýšeného stanoviště pro rozhodčí.

61. Některá smluvená znamení rozhodčích
míč zahrán počtvrté - vztyčit čtyři prsty
nový míč - ruce v pěst, palce vztyčit vzhůru
oddechový čas "Tajm" - dlaněmi vytvořit písmeno T
dvojdopad - ukázat k zemi dvěma prsty jedné ruky
třetí(chybný) dopad míče - jednou rukou ukázat k zemi, druhou vztyčit a ukázat tři prsty
dvojdotek - vztyčit dva prsty jedné ruky
přešlap při podání - ukázat na místo přešlapu
střídání hráčů - kroužit předloktími navzájem kolem sebe
dotek sítě - ukázat na síť
hraní rukou - uchopit se za ruku
pokračujte ve hře - upažit
míč mimo síť - upažit s ohnutým předloktím vzhůru, dlaně otevřených rukou směřují vzad
dopad míče do hřiště - ukázat rukou a prsty k zemi
dopad míče mimo hřiště - upažit s ohnutým předloktím vzhůru, dlaně otevřených rukou směřují vzadKapitola IX. - Disciplinární směrnice

62. Stupnice provinění a postihu
stupeň
- nevhodné poznámky účastníků hry při zápasu i mezi sety
- časté protesty kapitána
- zesměšňování soupeře
- neupravený úbor hráčů
- nesprávné vyžádání střídání a oddechového času
- překročení časové lhůty
- neoprávněný vstup kapitána nebo trenéra do herního prostoru
- nebezpečná hra bez zranění soupeře

Postih: Slovní napomenutí provinivšího se hráče (při provinění družstva slovní napomenutí kapitána)
stupeň
- opakování provinění 1. stupně týmž hráčem nebo celým družstvem
- nebezpečná hra se zraněním soupeře
- úmyslné narušování zápasu
- nesportovní chování

Postih: Žlutá karta pro viníka (při provinění družstva žlutá karta pro kapitána) a přiznání bodu soupeři
stupeň
- opakování provinění 1. a 2. stupně týmž hráčem nebo celým družstvem
- hrubé nesportovní chování
- urážka nebo zlehčování výkonu rozhodčího
- úmyslné zasažení protihráče některou částí těla

Postih: Červená karta a vyloučení viníka do konce utkání
(při provinění družstva červená karta prokapitána a jeho vyloučení), přiznání bodu soupeři.
stupeň
- znemožnění výkonu rozhodčího
- hrubé násilnosti
- neregulérní prostředí
Postih: Ukončení utkáníPravidla vydal Výkonný výbor Českého nohejbalového svazu Praha.
Schváleno konferencí dne 17.2.2001. Platnost od 1.3.2001.
zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport