policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2003

kros se střelbou - propozicezpět

23.9.2003 - 25.9.2003

Organizační výbor

Ředitel závodu

plk. Mgr. Radim Pražák

Zástupce ředitele závodu

pplk. Ing. Miloslav Chvaja

Technický ředitel

plk. Václav Habrnál

Hlavní rozhodčí

kpt. Josef Polák

Tajemník mistrovství

PaedDr. Pavel Moravec

Organizační pracovník

por. Martin Cymorek

Lékařské zabezpečení

P ČR správa Severomoravského kraje



Všeobecná ustanovení

Pořadatel

P ČR správa Severomoravského kraje (dále jen „P ČR s Svmk“), Školní policejní středisko Frýdek - Místek (dále jen „ŠPS“), Policejní prezidium ČR, odbor sportu MV, Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, Sportovní klub policie Ostrava

Místo

Bílá, Frýdek - Místek

Datum

23. 9 - 25. 9. 2003

Informace k soutěži

- por. Martin Cymorek, služ. tel.: (974) 729 814
- PaedDr. Pavel Moravec, tel.: (974) 813 220

Podmínky účasti

- služební průkaz policisty, zaměstnance MV nebo P ČR
- zaměstnanci P ČR a MV se musí prokázat zbrojním průkazem
- potvrzení o lékařské prohlídce ne starší 12 měsíců

Přihlášky

(1) Přihlášky se posílají písemně na přiloženém formuláři na adresu:
P ČR s Svmk, Školní policejní středisko Frýdek - Místek
kpt. Martin Cymorek, služ. tel.: (974) 729 814
(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je do 5. 9. 2003

Prezence

(1) Prezence proběhne ve ŠPS dne 23. 9. 3003 od 17.00 do 18.00 hodin.
(2) Při prezenci se musí účastníci prokázat služebním průkazem policisty, resp. zaměstnance Ministerstva vnitra nebo Policie ČR a potvrzením o lékařské prohlídce ke sportovní činnosti ne starší než 12 měsíců.
(3) V případě nesplnění podmínky uvedené v čl. 4, odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

Ubytování a stravování

(1) Ubytování a stravování hradí účastníkům mistrovství pořadatel a je zajištěno ve
ŠPS.
(2) Stravování začíná večeří 23. 9. 2003 a končí snídaní 25. 9. 2003.

Doprava

(1) Dopravu zajišťuje vysílající útvar.
(2) Je možné využít společnou dopravu služebním autobusem z Prahy do Frýdku -Místku. Odjezd - 23. 9. 2003 ve 11.00 hodin od budovy MV, Nad Štolou 3, Praha 7.
(3) Požadavek na využití společné dopravy potvrďte v přihlášce.



Časový pořad

23. 9. 2003

11.00 odjezd autobusu od budovy MV v Praze 7
do 17.00 příjezd účastníků do ŠPS
17.00 - 18.00 prezence
18.00 - 19.30 večeře
19.30 technická porada

24. 9. 2003

07.30 - 08.30 snídaně, převzetí studených balíčků za oběd
09.00 odjezd do Bílé na závody
10.30 oficiální zahájení mistrovství
12.00 start závodů
18.00 - 19.30 večeře ve ŠPS
19.30 vyhlášení výsledků, ukončení mistrovství

25. 9. 2003

07.00 - 08.00 snídaně, odjezdy výprav



Pravidla

Předpis

Závodí se podle Pokynu ředitele odboru sportu MV č. 15/2002 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), rozpisu a pravidel mistrovství uvedených v tomto pokynu.

Kategorie

(1) Mistrovství mužů je soutěží tříčlenných hlídek.
(2) Mistrovství žen je soutěží jednotlivkyň ve dvou věkových kategoriích:
a) I. kategorie do 35 let - nar. 1968 a mladší
b) II. kategorie 36 let a starší - nar. 1967 a starší
(3) V případě nízké účasti závodnic (v kategorii musí startovat nejméně 5 žen) bude vyhlášen pouze jeden závod bez rozdílů věkových kategorií.
(4) Výpravu může tvořit maximálně 10 osob, včetně vedoucího výpravy a řidiče.

Výzbroj

(1) Zbraně pro střelbu zajistí Policejní prezidium ČR.
(2) Náboje (Luger 9 mm) zajistí vysílající útvar. Zákaz průbojného a zápalného střeliva.

Výstroj

(1) Sportovní obuv vhodná pro běh v terénu.
(2) Chrániče sluchu podle počtu střeleckých stanovišť zajistí pořadatel.

Losování startovních čísel

(1) Pořadí na startu se provádí losováním za přítomnosti hlavního rozhodčího.
(2) Jeden zástupce každého družstva se má právo zúčastnit losování.
(3) Pořadí startu jednotlivých kategorií soutěže určuje pořadatel.

Popis závodu

(1) Hlídky startují ve startovním intervalu stanoveném hlavním rozhodčím.
(2) Běžecké tratě jsou připraveny v členitém terénu v délce 3 km pro ženy a 8 km pro muže.
(3) Tratě vedené těsně vedle sebe jsou vzájemně odděleny.
(4) Tratě jsou zřetelně a přehledně označeny, vyznačují se jednotně po pravé straně ve směru běhu.
(5) V den závodu mohou závodníci použít trať před závodem k tréninku do doby 5 minut před startem prvního závodníka.
(6) Pokud závodník po opuštění tratě se na trať vrátí do místa jejího opuštění a pokračuje v závodu, není trestán. Časová ztráta takto vzniklá jde k jeho tíži.
(7) Závodník, kterého se jiný závodník chystá předběhnout, musí již na první výzvu uvolnit trať i v případě její nedostatečné šířky.Tato povinnost neplatí posledních 50 m před cílem.
(8) Pokud závodník závod vzdá, je povinen to bezprostředně ohlásit v cíli.
(9) V závodě tříčlenných hlídek musí cílem proběhnout 3 závodníci, kteří k závodu odstartovali. Čas v cíli je měřen až po proběhnutí posledního závodníka hlídky.
(10) Závodníci musí absolvovat celou trať ve správném směru a pořadí jednotlivých okruhů a přesně sledovat vyznačenou trať.
(11) Členové hlídky si mohou navzájem pomáhat lanem, gumou a pod.
(12) Pro poskytování informací a podávání nápojů je dovoleno běžet vedle závodníka max. 30 m. Toto je zakázáno v prostoru 50 m před a 50 m za střelnicí a posledních 50 m před cílem.
(13) S pravidly soutěže budou seznámeni zástupci družstev na technické poradě.

Tresty

(1) Návrhy na tresty v souvislosti s nedodržováním pravidel se předkládají písemně hlavnímu rozhodčímu. Návrhy projednává jury.
(2) Minutovou penalizací je potrestána ta hlídka, která neuvolní na první výzvu trať druhým závodníkům v místech, kde je povinna to učinit.
(3) Dvouminutovou penalizací je potrestána ta hlídka (závodník), jejíž závodník nevystřelil stanovený počet nábojů.
(4) Diskvalifikací jsou potrestáni závodníci, kteří:
a) nedodrží bezpečnostní pravidla střelby
b) omezují ostatní závodníky na trati nebo střelnici například tím, že jim hrubě překáží
c) provedou nedovolené zkušební výstřely (nástřel)
d) opustí vyznačené tratě (a tím zajistí sobě časovou výhodu) nebo běží po trati v nesprávném pořadí okruhů nebo v nesprávném směru
e) vlastní vinou startují s nesprávným startovním číslem
f) startují v nesprávné kategorii
g) poruší ustanovení v čl. 13, odstavec 12

Střelnice

Organizátor závodu plně odpovídá za dodržení všech zákonů a nařízení platných pro zbudování a užívání střelnice.

Ustanovení pro střelbu

(1) Při střelbě je závodník povinen dodržet bezpečnostní pravidla střelby.
(2) Na střelnici hlídka zaujme rozhodčím určené střelecké stanoviště a na povel rozhodčího naplní zásobník 5 náboji, nabije zbraň a střílí na určený terč.
(3) Pokud závodníci nemají volné střelecké stanoviště a příslušný terč, je zabezpečeno měření ztrátového času.
(3) (a) Vzdálenost cíle - 20 m
(b) Počet nábojů - každý člen hlídky 5 ks, ženy 5 ks
(c) Poloha při střelbě - vstoje bez opory
(d) Držení zbraně - jednoruč nebo obouruč
(e) Cílový terč - č. 4, sklad. číslo 135 - P nekrytě ležící figura s kruhy.
(4) Střelecká část závodu musí být zařazena ve druhé třetině běžecké trati.
(5) Manipulace se zbraní je povolena jen na povel rozhodčího.



Hodnocení

Výsledný čas je složen z rozdílu času startu a proběhnutí cílem a připočtených časových přirážek, respektive odečtu ztrátového času.

Ve střelecké části závodu je hodnoceno 15 zásahů hlídky (5 zásahů každého člena hlídky) a 5 zásahů v soutěži žen - jednotlivkyň.

Hodnocení zásahů v terči:
(a) Zásah v terči, v kruzích 8 - 10: bez časové přirážky
(b) Zásah v terči, v kruzích 6 - 7: přirážka 30 sekund ke konečnému běžeckému času
(c) Zásah v kruhu 5: přirážka 1 minuty ke konečnému běžeckému času
(d) Nezasažení kruhového terče: přirážka 2 minuty ke konečnému běžeckému
času



Závěrečná ustanovení

Jury

bude určena na poradě vedoucích družstev 23. 09. 2003.

Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu do 30 minut od vyvěšení předběžných výsledků.

Výklad pravidel, rozpisu a jeho případné změny přísluší výhradně pořadateli závodu.



zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013



Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráci



Dne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport