policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2007

JÍZDA NA KONI - propozicezpět

8.6.2007 - 10.6.2007Organizační výbor

(1) Ředitel mistrovství: plk. Mgr. Ladislav Bříza
(2) Hlavní rozhodčí: delegován Českou jezdeckou federací
(3) Tajemník mistrovství: plk. Ing. Jiří Navrátil
ppor. Martin Frýda

Další organizační pracovníci

(1) Technický delegát: kpt. Ing. Karel Pospíšil

(2) Zástupce Ministerstva vnitra odboru sportu: Mgr. Petra Drbohlavová

(3) Zástupce Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky:
Ing. Jan Radoberský

(4) Lékařské zabezpečení: Zdravotní ústav Policie České republiky správy hlavního města Prahy

(5) Veterinární zabezpečení: MVDr. Milan Dudek

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství České republiky 2007 v jízdě na koni ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu, Policie České republiky správa hlavního města Prahy (dále jen „správa“), Policejní prezidium České republiky odbor služební kynologie a hipologie (dále jen „odbor“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky a Sportovní klub policie FC 158 Praha.

(2) Technické provedení – odbor a oddělení jízdní policie správy (dále jen „oddělení“)

(3) Místo konání – areály oddělení (dále jen „areál“) a jezdecký areál IN EXPO GROUP Císařský ostrov Praha 7

(4) Datum konání – 8. - 10. června 2007

(5) Informace k soutěži – ppor. Martin Frýda – tel. +420 974 825 417

Přihlášky

(1) Přihlášky se zasílají:
(a) poštou – na adresu: Policie České republiky správa hlavního města Prahy, odbor pořádkové a železniční policie, oddělení jízdní policie, Kongresová 2, 140 00 Praha 4
(b) faxem – č. faxu +420 283 911 685
(c) e-mailem – phaopzp@mvcr.cz

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 1. května 2007.

Prezentace

(1) Prezentace proběhne 8. června 2006 do 16.00 hod. v areálu.

(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni prokázat se:
(a) služebním průkazem policisty nebo zaměstnance Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra
(b) potvrzením o lékařské prohlídce (ne starší 12 měsíců)
(c) potvrzením o tom, že soutěžní kůň je v majetku Policie České republiky nebo sportovního policejního klubu
(d) vedoucí transportu předloží před vyložením koně průkaz koně uznaný Státní veterinární správou České republiky nebo příslušné veterinární osvědčení pro přesun.

(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci (2) nebude účastníkovi umožněn start.

Podmínky účasti

(1) Policisté startují ve služebním stejnokroji.

(2) Zaměstnanci Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra v jezdeckém úboru dle směrnic České jezdecké federace.

Ubytování a stravování

(1) Ubytování výprav je zajištěno pořadatelem bezplatně v ubytovně Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze – Hrdlořezích.

(2) Stravování výprav je zajištěno bezplatně počínaje večeří 8. června 2007, konče snídaní 10. června 2007.

(2) Stravování hradí účastníkům pořadatel.

(3) Výpravu tvoří závodníci + 2 doprovodné osoby.

Ustájení a krmivo pro koně

(1) Ustájení koní:
(a) ve stáji služebních koní v areálu;
(b) mobilní venkovní boxy;
(c) stáj f.y. IN EXPO GROUP

(2) Krmivo pro koně je zajištěno bezplatně pořadatelem.

Doprava

Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající útvar.

Časový pořad

(1) 8. 6. 2007 do 16.00 příjezd účastníků a služebních koní do areálu – prezentace
ubytování účastníků, ustájení koní dle pokynu pořadatele
17.00 technická porada

(2) 9. 6. 2007 12.00 slavnostní nástup soutěžících
12.30 soutěž č. 1a
14.30 soutěž č.1b
16.00 dekorování
16.30 soutěž č. 2
17.30 dekorování

(3) 10. 6. 2007 odjezd účastníků

Předpis

Závodí se v souladu se zněním mezinárodních pravidel FEI a podle rozpisu mistrovství uvedeného v tomto pokynu.

Kategorie

Společná bez věkového omezení.

Disciplíny

(1) Soutěž č. 1 – kombinovaný parkúr skokových a policejních dovedností
(a) překonání 8 skokových překážek, výška skoků do 100 cm, šířka do 100 cm; při rovnosti bodů bude následovat rozeskakování;
(b) po absolvování první části závodu bude cca 30 min. přestávka a poté absolvování stanovené dráhy zaměřené na výkon policejní práce jezdce a koně (přechod přes rampu, práce s obuškem, průchod sníženým podchodem).

(2) Soutěž č. 2 – kombinovaný parkúr o „Pohár ředitele správy hlavního města Prahy“
(a) kombinace jízda na koni (překážky do 60 cm) - běh (60 m) - jízda na kole (60 m);
(b) ústroj jezdců - libovolná.

Závodní a tréninkové prostory

(1) Kolbiště je pískové, 90 m x 50 m.

(2) Opracoviště je pískové, 60 m x 50 m.

Hodnocení

(1) Způsob hodnocení bude vypočítáván součtem obdržených trestných bodů ze soutěží č. 1a, b.

(2) Závod č. 2 není povinný. Závodníci se mohou přihlásit až v den konání mistrov-ství.


(3) Mistrem Policie České republiky se stane policista nebo zaměstnanec Policie České republiky nebo Ministerstva vnitra s nejnižším počtem trestných bodů v soutěžích č. 1 a, b.

Protesty

(1) Protesty se mohou podávat pouze v souladu s mezinárodními pravidly jezdec- kého sportu FEI.

Závěrečná ustanovení

(1) Organizátor si vyhrazuje právo v případě potřeby provést změny oproti rozpisu.

(2) Případné změny budou oznámeny a upřesněny na technické poradě před za- hájením soutěží.

(3) Účastnící jsou povinni se řídit pokyny pořadatelů.

(4) Tento pokyn nabývá účinností dnem vydání.

(5) Platnost pokynu končí 10. června 2007 uskutečněním Policejního mistrovství ČR 2007 v jízdě na koni.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport