policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 policejní mistrovství ČR - 2005

soutěž psovodů se služebními psy - propozicezpět

4.9.2005 - 9.9.2005

Rozpis

Organizační výbor

(1) Ředitel mistrovství: pplk. Ing. Jiří Rulc
(2) Technický ředitel: pplk. Vojtěch Vitásek
(3) Hlavní rozhodčí: kpt. Jiří Lasík
(4) Tajemník mistrovství: pplk. Ing. Jiří Navrátil
kpt. Roman Janata
(5) Členové: Ing. Martin Novotný
o.p. Oldřich Češek
(6) Vedoucí techn. družstva ppor. Ladislav Garbulinski
(7) Lékařské zabezpečení: lékař zdravotnického ústavu Policie České republiky správy Jihomoravského kraje
(8) Veterinární lékař: MVDr. Jelena Bystřická
(9) Delegát odboru sportu: Mgr. Petra Drbohlavová

Další organizační pracovníci

(1) Ekonom mistrovství – o.p. Zdena Jandová
(2) Proviantní zajištění – o.p. Miroslav Prášil
(3) Materiálně-techn. zabezešní – o.p. Pavel Dostalík
(4) Vedoucí technického družstva – por. Vítězslav Vlk

(5) Vedoucí dopravy – o.p. Radovan Zavadil
(6) Sčítací komise – o.p. Anežka Svobodová, o.p. Petra Prokopová
(7) Rozhodčí - kpt. Jaromír Vácha, prap. Radek Fuksa, nstržm. Martin Matoušek,
o.p. Ladislav Kučera, npor. Milan Kulštunk, nprap. Vladimír Došek,
nprap. Zdeněk Kovář, kpt. Bc. Jaroslav Labuta, kpt. Jaromír Vácha
(8) Figuranti - prap. René Konečný, pprap. Martin Sodoma. prap. Zbigněw Gorecki.
(9) Kladeči stop - členové výcvikového střediska psovodů a služebních psů PP ČR OSKH Dobrotice.

Všeobecná ustanovení

(1) Policejní mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají - Ministerstvo vnitra odbor sportu (dále jen „OS MV“), Policejní prezidium České republiky odbor služební kynologie a hipologie Praha (dále jen „PP ČR OSKH“), Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky (dále jen „UNITOP ČR“) a Sportovní klub policie Prezidium Praha (dále jen „SKP Prezidium“).

(2) Technické provedení – PP ČR OSKH.

(3) Místo konání – Dobrotice u Holešova - výcvikové středisko psovodů a služebních psů PP ČR OSKH (dále jen „výcvikové středisko“).

(4) Datum konání – 4. – 9. září 2005.

(5) Informace k soutěži – pplk. Ing. Jiří Rulc, služební telefon 836 640,
mobil 725 191 096.

Přihlášky

(1) Přihlášky se zasílají:
(a) písemně na adresu: PP ČR OSKH, poštovní schránka 62/KH, Strojnická 27, 170 89 Praha 7;
(b) faxem – č. faxu 974 836 641.

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 25. srpen 2005.

(3) Na pozdější přihlášky nebude brán zřetel.

(4) Všechny krajské správy Policie České republiky, správa hlavního města Prahy a Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie vyšlou na mistrovství jedno družstvo, které tvoří 4 soutěžící, 1 vedoucí a 1 osoba technického doprovodu.

Prezentace

Prezentace
(1) Prezentace proběhne ve výcvikovém středisku 4. září 2005 do 17.00 hod.


(2) Při prezentaci jsou účastníci povinni prokázat se:
(a) služebním průkazem policisty
(b) potvrzením o lékařské prohlídce ne starší 7 dnů s klauzulí, že závodník je schopen účasti na PM ČR 2005
(c) vedoucí družstva předloží při přejímce služebních psů příslušné veterinární osvědčení pro přesun ne starší 3 dnů.

(3) V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci (2) nebude účastníkovi
umožněn start.

Podmínky účasti

(1) Policisté startují ve služebním stejnokroji – vzor 92.

(2) Účastníci jsou povinni řídit se v průběhu mistrovství pokyny pořadatelů.

Ubytování a stravování

(1) Ubytování je zajištěno pořadatelem pouze pro stanovený počet účastníků (viz čl. 4) v ubytovně Střední policejní školy Ministertsva vnitra Holešov (dále jen „SPŠ MV“) a ve výcvikovém středisku.

(2) Stravování je zajištěno ve výcvikovém středisku počínaje večeří 4. září 2005, konče snídaní 9. září 2005.

(3) Stravování hradí účastníkům PP ČR OSKH.

Ustájení a krmivo

(1) Krmivo pro služební psy si účastníci zajišťují sami.

(2) Ustájení služebních psů je ve výcvikovém středisku.

Doprava

(1) Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající útvar.

(2) Dopravu v místě zajistí pořadatel pouze pro závodníky a činovníky mistrovství.

(3) Doprava v místě je povolena pouze služebním vozidlům.

Časový pořad

(1) 4. 9. 2005 do 17.00 hod. prezentace
19.00 hod. technická porada vedoucích družstev - předání časového harmonogramuPravidla

Předpis

(1) Závodí se v souladu s Pokynem ředitele odboru sportu MV č. 33/2004 (Soutěžní řád resortních sportovních soutěží), s rozpisem mistrovství uvedených v tomto pokynu a organizačním pokynem vedoucího PP ČR OSKH vydaným na rok 2005.

(2) Pravidla jednotlivých disciplín a vyhodnocování bude sděleno před závodem.

Kategorie a disciplíny

(1) Kategorie: a) pátrací pes;
b) hlídkový pes.

(2) Disciplíny: a) nejlepší obranář;
b) nejlepší stopař;
c) nejlepší poslušnost.

(3) Soutěží jednotlivci a čtyřčlenná družstva.

(4) V soutěži družstev bude nejlepšímu družstvu udělen putovní pohár.

Losování

(1) Bude provedeno po prezentaci účastníků na technické poradě.

Závěrečná ustanovení

(1) Tento pokyn nabývá účinností dnem vydání.

(2) Platnost pokynu končí 9. září 2005 uskutečněním Policejního mistrovství ČR 2005 psovodů se služebními psy.


(3) Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny, které budou upřesněny na technické poradě 4. září 2005.

(4) Protesty lze podávat pouze písemně prostřednictvím vedoucího družstva a v souladu s organizačním pokynem PP ČR OSKH a se soutěžním řádem.zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport