policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 SOUTěžNí řáD

PRAVIDLA MALÉ KOPANÉzpět

10.4.2002

Brankové území má tvar obdélníka a je totožné s pokutovým územím. Vyznačí se tak, že jeho šířka je 3 m na každou stranu od brankové tyče a hloubka směrem do hřiště je 6 m. Značka pokutového kopu je 7 m od středu branky. Rohové území se vyznačí v každém rohu hřiště čtvrtkruhem o poloměru 0,5 m.


OBSAH

1. HRACÍ PLOCHA
2. MÍČ
3. POČET HRÁČŮ
4. VÝSTROJ HRÁČŮ
5. ROZHODČÍ
6. DOBA HRY
7. ZAHÁJENÍ A PŘERUŠENÍ HRY
8. DOSAŽENÍ BRANKY
9. POSTAVENÍ MIMO HRU
10.VOLNÉ KOPY
11. POKUTOVÝ KOP
12. KOP OD BRANKY
13. MALÁ DOMŮ
14. OSOBNÍ TRESTY
15. POŘADÍ V TABULCE1. HRACÍ PLOCHA

1.1. Hrací plocha má tvar obdélníka: délka 44-54 m, šířka 22-30 m.

1.2. Brankové území má tvar obdélníka a je totožné s pokutovým územím. Vyznačí se tak, že jeho šířka je 3 m na každou stranu od brankové tyče a hloubka směrem do hřiště je 6 m. Značka pokutového kopu je 7 m od středu branky. Rohové území se vyznačí v každém rohu hřiště čtvrtkruhem o poloměru 0,5 m.

1.3. Branka je umístěna na brankové čáře v jejím středu (zároveň uprostřed brankoviště). Její minimální vnitřní rozměr je 3 x 2 m. Maximálním rozměrem je 3,80 x 2,25 m. Není-li branka vybavena sítí nebo je-li síť poškozena, posuzuje rozhodčí dosažení branky na základě vlastního postřehu, na což upozorní oba kapitány.


2. MÍČ

2.1. Míč pro malý fotbal je shodný s míčem na kopanou č.5, není-li může být i míč č.4.

2.2. Míč může být vyměněn jen se souhlasem rozhodčího.3. POČET HRÁČŮ

3.1. Hry se zúčastní dva týmy, každý má na hrací ploše nejvýše šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář.

3.2. K utkání musí tým nastoupit nejméně s pěti hráči (4 a brankář). V průběhu utkání může jejich počet klesnout na čtyři (3 a brankář). Klesne-li počet hráčů pod 4, rozhodčí utkání ukončí a STDK rozhodne o výsledku.

3.3. Hráč si smí vyměnit místo s brankářem, jen je-li míč mimo hru a je-li o tom rozhodčí předem uvědomen.

3.4. Počet hráčů uvedených na soupisce k utkání není omezen. Všichni hráči uvedení na soupisce (tedy i hráči na střídačce) podléhají pravomoci rozhodčího po celou dobu utkáni (od jeho zahájení až do podepsání zápisu - tedy i v poločasové přestávce). To znamená, že může být vyloučen 1 hráč ze střídačky. V případě vyloučení hráče ze střídačky pokračuje postižený tým ve hře s nezměněným počtem hráčů.

3.5. Každý tým smí vystřídat všechny hráče připravené k utkání a uvedené v zápIse. Střídání hráčů probíhá v přerušené hře pouze v prostoru u středově čáry na jedné straně hřiště. a musí být ohlášeno hlavnímu rozhodčímu. Pokud se tak nestane, rozhodčí hru přeruší a napomene bud střídajícího hráče nebo kapitána týmu (posoudí míru zavinění). Nikdy však nesmí napomenout oba najednou. Počet střídání není omezen.

3.6. Kapitán týmu musí být zřetelně označen (nejlépe páskou na rukávu). Jeho práva a povinnosti - viz SŘ. Kapitán vykonává svou funkci i v době, kdy je vystřídán a není na hrací ploše. Pouze je-li vyloučen nebo zraněn natolik, že nemůže svou funkci vykonávat, určí si tým zástupce, který funkci převezme.

3.7. Tým, který nastoupil s menším počtem hráčů, má právo jejich počet kdykoliv při přerušení hry doplnit. Doplnění týmu lze pouze se souhlasem rozhodčího.4. VÝSTROJ HRÁČŮ

4.1. Tým nastupuje v jednotných dresech stejné barvy opatřených na zádech čísly, z nichž žádná dvě nesmějí být shodná. Výstroj se skládá z dresu, trenýrek nebo tepláků a povolené sportovní obuvi. Hrát s obnaženou horní částí těla a bez obuvi není dovoleno.

4.2. Oblečení brankáře musí být barevně odlišeno od oblečení obou týmů.

4.3. Hráč startuje v jakémkoli druhu povolené sportovní obuvi. Nejsou povoleny celokožené kopačky včetně podrážky, a kopačky jakéhokoli druhu se šroubovacími a nastřelovacími kolíky. Kopačky s koženým svrškem a umělou podrážkou s vylisovanými kolíky jsou povoleny.

4.4. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by ohrozilo bezpečnost jeho nebo jiného hráče (pevný sádrový obvaz, prsten, hodinky, apod.).

4.5. Hráč v brýlích hraje na vlastní nebezpečí.

4.6. Hráč se silně krvácejícím zraněním musí opustit hrací plochu a vrátit se smí až tehdy, když je zranění řádně ošetřeno a krvácení zastaveno.5. ROZHODČÍ

5. 1. Hlavní rozhodčí má pravomoc danou pravidly. Jeho pravomoc začíná v okamžiku, kdy dá pokyn ke hře a vztahuje se i na přestupky vzniklé mimo hru nebo v přerušené hře. Končí až po utkání podepsáním zápisu.

5.2. Rozhodčí dbá na dodržování pravidel a jeho rozhodnutí související se hrou jsou konečná.

5.3. Gesta rozhodčího musí být jasná a zřetelná. Při napomínání a vyloučení musí být totožnost potrestaného mimo veškerou pochybnost.

5.4. Jedině kapitán je oprávněn hovořit s rozhodčím. V případě nejasnosti se může v přerušené hře slušnou formou obrátit na hlavního rozhodčího s dotazem. V případě potřeby rozhodčí slušnou formou odpoví, dbá přitom na plynulý průběh hry.

5.5. Hlavní rozhodčí musí předčasně ukončit utkání v těchto případech:

5.5.1. počet hráčů jednoho z týmů na hrací ploše klesl pod 4 (pod 3 a brankář).

5.5.2. na zákrok policie.

5.5.3. v případě úmrtí hráče.

5.5.4. při násilí spáchaném na rozhodčím - inzultaci, kterou se rozumí: udeření, kopnutí, úmyslné podražení, násilné vrážení, cloumání, vyražení píšťalky z úst, úmyslné udeření míčem, kamenem nebo jiným předmětem.

5.6. Hlavní rozhodčí má právo předčasně ukončit utkání:

5.6.1. pro tmu nebo špatnou viditelnost.

5.6.2. pro špatné povětrnostní podmínky (bouřka, průtrž mračen, vánice) a nezpůsobilost hrací plochy.

5.6.3. odmítne-li vyloučený hráč opustit hrací plochu i po uplynutí lhůty stanovené rozhodčím (rozhodčí stanoví kapitánovi mužstva lhůtu cca 1 - 2 minuty na zjednání pořádku).

5.6.4. hrají-li hráči tak, že je ohroženo jejich zdraví a je-li napomínání a vylučování neúčinné a nápravu nezjednají kapitáni na výzvu rozhodčího.

5.6.5. pro trvalý nezájem některého týmu na regulérnost utkání.

5.6.6. pro hrubé nesportovní projevy obecenstva, např. opakovaném vnikání do hřiště.

5.7. Oba rozhodčí musí být sportovně oblečeni a odlišovat se barevně od dresů obou týmů.

5.8. Hlavní rozhodčí musí mít u sebe píšťalku a fungující hodinky. Není přípustné, aby čas odměřovala jiná osoba (asistent rozhodčího). Rozhodčí musí mít u sebe žlutou a červenou kartu. Není-li tomu tak, napomíná a vylučuje hráče ústně. Toto ústní udělení karty má stejnou platnost. To, že rozhodčí nemá karty (nebo jinou povinnou součást výbavy) uvedou kapitáni do zápisu o utkání.

5.9. Asistent rozhodčího pomáhá hlavnímu rozhodčímu na opačné straně hřiště. Může vést zápis o utkání.6. DOBA HRY

6. 1. Hraje se 2 x 30 minut s přestávkou nejvýše 5 minut.

6.2. Rozhodčí má právo nastavit každý poločas, byl-li čas promeškán vlnou zranění, ztráty míče nebo úmyslného zdržování (taktické střídání, zakopávání míče, apod.). Rovněž prodlouží poločas (utkání), je-li třeba provést pokutový kop nařízený ve hře. Není ale povinen nechat zahrát jiné volné kopy: výkop ze středu hřiště či kop od branky nebo nechat dokončit útočnou akci.

6.3. Rozhodčí nesmí čas utkání zkrátit. Od poločasové přestávky lze na přání obou mužstev upustit.

6.4. V soutěžích hraných K.O. systémem se při nerozhodném výsledku ihned provádějí pokutové kopy. Utkání se v žádném případě nenastavuje. Každý tým provádí 5 pokutových kopů (vždy jiný hráč). Pětice hráčů se určí po utkání ze všech hráčů uvedených na soupisce týmu, tedy i z hráčů, kteří v době skončení utkání nebyli na hrací ploše (vyjma vyloučených hráčů). Pokutové kopy provádějí týmy střídavě. Nedojde-li k rozhodnutí, pokračují týmy střídavě v provádění pokutových kopů, dokud při stejném počtu pokutových kopů nedosáhne jeden z týmů o branku více. Kopy provádějí opět hráči původně určené pětice, v původním pořadí. Střídání brankářů je povoleno. Pokud tým již nemůže postavit z důvodu zranění či vyloučení plnou pětici hráčů, zahrávají zbylí hráči kopy dokola tak, že někteří kop zahrají podruhé, ovšem v pořadí dopředu oznámeném hlavnímu rozhodčímu.

6.5. Čekací doba na soupeře je 10 minut od úředního začátku utkání.7. ZAHÁJENÍ A PŘERUŠENÍ HRY

7.1. Losování před zahájením utkání se provádí tak, že tým, který vyhrál los, volí polovinu hrací plochy kterou bude v 1. poločase bránit. Druhý tým zahájí hru výkopem.

7.2. Na začátku utkání (v poločase, po brance) se hra zahajuje výkopem ze středu hřiště (míč se musí pohnout směrem dopředu). Při každém dalším přerušení je hra navázána dle důvodu přerušení.

7.3. Minimální vzdálenost hráčů týmu, jež kop neprovádí, je 5 m od míče.

7.4. Míč je ve hře teprve tehdy, když se po provedení kopu pohne, ale hráč provádějící rozehrání nesmí hrát s míčem znovu dříve, než se ,jej dotkne jiný, hráč. Při kopech z vlastního pokutového území musí míč opustit pokutové území, jinak se kop opakuje.

7.5. Míč není ve hře, když přejde celým objemem brankovou nebo postranní čáru .8. DOSAŽENÍ BRANKY

8.1. Branka je dosažena, přejde-li míč celým svým objemem brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a břevnem a hráči útočícího týmu neporušili pravidla. Pro uznání branky je důležité postavení míče a nikoliv brankáře.

8.2. O dosažení branky rozhoduje výhradně: rozhodčí a jeho rozhodnutí ,je konečné.

8.3. Rozhodčí branku neuzná, dostane-li se míč přímo, tj. bez teče, do:

8.3.1. soupeřovy branky

8.3.1.1. z nepřímého volného kopu.

8.3.1.2. z vyhazování brankáře rukou.

8.3.1.3. z autového vhazování.
V těchto případech nařídí rozhodčí kop od branky.

8.3.2. vlastní branky:

8.3.2.1. z autového vhazování.

8.3.2.2. ze všech volných kopů.
V těchto případech nařídí rozhodčí rohový kop.9. POSTAVENÍ MIMO HRU

9.1. V malém fotbale neexistuje postavení mimo hru.10.VOLNÉ KOPY

10.1. Volné kopy se dělí na:

10.1.1. Přímý volný kop, z něhož může být přímo dosaženo branky (aniž by se míče dotkl jiný hráč). Nařizuje se za:
- kopnutí soupeře
- podražení soupeře
- držení soupeře
- strčení do soupeře
- skočení na soupeře
- prudké nebo - nebezpečené vrážení do soupeře
- udeření soupeře
- plivnutí na soupeře
- hraní rukou.

10.1.2. Nepřímý.volný kop, z něhož nemůže být přímo dosaženo branky. Hlavní rozhodčí jej signalizuje zdviženou paží nad hlavu. Nepřímý volný kop se nařizuje za:
- bránění ve hře
- nesportovní chování
- nebezpečná hra vůči soupeři nebo vlastní osobě
- technický přestupek brankáře (kroky, zachycení úmyslné malé domů, apod.)

10.2. Hráči týmu, které neprovádí volný kop, musí být minimálně 5 m od míče (v případě zahrávání z vlastního pokutového území, musí být hráči soupeře mimo toto území) dokud se míč nedostane do hry. Při porušení vzdálenosti může rozhodčí nechat kop opakovat a hráče, který nedodržel vzdálenost, napomene žlutou kartou.

10.3. Pokud je nepřímý volný kop nařízen za přestupek v soupeřově pokutovém území provádí se z hranice pokutového území rovnoběžně s brankovou čarou a to nejblíže místu přestupku.

10.4. Hráč, který kop provádí, se může míče znovu dotknout, až když jím hrál jiný hráč. Nestane-li se tak, nařídí rozhodčí nepřímý volný kop proti provinivšímu se týmu.11. POKUTOVÝ KOP

11.1. Pokutový kop se nařizuje za všechny přestupky, za které se nařizuje přímý kop a byly spáchány ve vlastním pokutovém území. Za odpískanou ruku ve vlastním pokutovém území musí být vždy nařízen pokutový kop.

11.2. Pokutový kop se provádí ze značky 7 metrů od středu branky.

11.3. Při provádění pokutového kopu musí být všichni hráči na hrací ploše mimo pokutové území a nejméně 5 m od značky pokutového kopu.12. KOP OD BRANKY

12.1. Přejde-li míč brankovou čáru mimo prostor branky vinou útočícího týmu, provádí se kop od branky.

12.2. Míč se vykopává z kteréhokoliv místa pokutového území.

12.3. Při provádění kopu od branky musí být všichni soupeřovi hráči mimo pokutové území a nejméně 5 m od místa kopu.

12.4. Míč se dostává do hry teprve když opustí pokutové území.

12.5. Z kopu od branky lze přímo dosáhnout branky.13. MALÁ DOMŮ

13.1. Hlavni rozhodčí nařídí nepřímý volný kop proti týmu, jehož brankář se dotkne míče rukou (rukama) poté, co hráč jeho týmu provedl vhazování nebo mu úmyslně přihrál míč nohou od kolene dolů. Kolenem je malá domů povolena.14. OSOBNÍ TRESTY

14. 1. Rozhodčí má právo napomenout hráče žlutou kartou mj., jestliže:
- opakované porušuje pravidla hry
- projevuje slovem nebo gesty nesouhlas s výrokem rozhodčího
- dopustí se jiného nesportovního chování

14.2. Rozhodčí vyloučí hráče červenou kartou mj.: jestliže: - se dopustí hrubého faulu
- chová se hrubě nesportovně (např. plivne na protihráče či rozhodčího)
- používá hrubých a urážlivých výroků
- úmyslné zamezí rukou či faulem dosažení branky
- dopustí se podruhé přestupku, za který následuje napomínání a předtím již napomínán byl15. POŘADÍ V TABULCE:

15.1. Rozhoduje:
1. Počet bodů
2. Vzájemný zápas, resp. tabulka vzájemných zápasů bodově rovných týmů (pak pro tuto tabulku platí opět stejná pravidla jako pro tabulku celé skupiny).
3. Brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině.
4. Větší počet vstřelených branek.
5. Dodatečný vzájemný zápas nebo zápasy.

15.2. V průběhu soutěže Je tabulka sestavována bez ohledu na vzájemné zápasy.16. VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH PLATÍ PRAVIDLA KOPANÉ.
zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport