policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 EKONOMIKA

Vyúčtování dotací za rok 2011 a požadavky na dotace pro rok 2012 !!!zpět

22.11.2011
dotace

V minulých letech se v měsíci listopadu konala tradiční porada hospodářských pracovníků sportovních klubů policie ČR. Po zvážení vývoje finanční situace v našem hnutí v tomto roce, jsme se rozhodli poradu nekonat a členskou základnu informovat touto cestou:

Základní informace :

ROK 2011
Vyúčtování dotací:

FORMULÁŘ: vyúčtování prostředků SÚD 2011

Termíny, úroveň zpracování, nedostatky, opravy vyúčtování

1. Zaslání vyúčtování SÚD za letošní rok je stanoveno v termínu do 6.1.2012. Tuto povinnost musí SKP nutně splnit, tak aby bylo možné překontrolovat a zpracovat vaše výkazy čerpání dotace a předložit je do konce ledna 2012 na MV ČR.

1/ aktualizace identifikačních údajů – nutné údaje
zkontrolovat spojení s vaším SKP: informace v úvodu výkazu
e-mail, tel., mobil, přesná poštovní adresa SKP/PSK, soukromá adresa čl. výboru apod.
2/ příjem se musí rovnat výdeji (rozdíl vrátit na účet UNITOP ČR)
3/ vrácení nevyužitých finančních prostředků do 30.11.2011
4/ položky čerpání: materiál, služby, OON
5/ vlastní podíl na financování min. 30% nákladů na projekt v Kč.


Některé opakující se nedostatky ve vyúčtování SÚD:

1. Je potřeba vyúčtovat tolik prostředků, které jste v příslušném roce obdrželi. Bývá vyúčtováno více finančních prostředků, než které SKP obdržel ale i méně prostředků, (méně – znamená vrácení nedočerpané SÚD do státního rozpočtu v následujícím roce).
2. Neúplné technické zpracování údajů, početní chyby, přepisování dokladů, nečitelné údaje apod. (kopie vyúčtování předkládáme na CS MV a MŠMT).
3. Špatně započítány výdaje z vlastních zdrojů (30%), případně nebyly vůbec uvedeny, nebo to jsou výdaje, které nemají s programem pro policisty a zaměsnanci MV nic společného.
4. Chybí vyjádření revizní komise SKP, statutárních osob apod, (doklad nelze akceptovat)
5. Účelovost výdajů: v přehledu jednotlivých výdajových položek je účel výdaje označen pouze obecně např. materiál, nájem, cest. náhrada (pak je složité posoudit, zda výdaje lze uznat na realizaci veřejně prospěšného programu.), nutné blíže specifikovat.
6. Nesplnění 30% výdajů na program z vlastních finančních prostředků SKP/PSK.

Odstranění nedostatků:
V průběhu ledna 2012 budete vyzvány k odstranění případných zjištěných nedostatků. Tento požadavek je nutné ze strany vašeho sportovního klubu akceptovat a neprodleně podle pokynů hospodářské komise vyúčtování doplnit, případně přepracovat a zaslat. FAX, e-mail, případně oprava po tel. domluvě (opravu provede sekretariát UNITOP ČR.)

SKP, které nesplní podmínku doúčtování 30 % výdajů na veřejně prospěšný program z vlastních zdrojů, zašlou s vyúčtováním SÚD žádost se zdůvodněním vzniklé situace s požadavkem o umožnění zvýšení čerpání SÚD nad 70% celkového projektu. Bez této žádosti nebude vyúčtování uznáno.

FORMULÁŘ: položková skladba podle výkazu účetnictví
1/ výkaz položek výdajů SÚD: materiál, služby, OON
2/ výkaz položek výdajů z vlastních finančních zdrojů SKP
nejčastější chyby:
obsah položek - rozpočtová kázeň, pouze položky k programu pro policisty a zam. MV. Ne investice jako např. pozemky apod.
členské příspěvky pro UNITOP ČR, hradit z vlastních prostředků, ne z dotace

Vyúčtování dotace na program cestou MŠMT v roce 2011
Informace pro sportovní kluby, které obdržely dotaci od MŠMT

FORMULÁŘ: k vyúčtování programů MŠMT za 2011
2 formuláře: SPV a Údržba

Vyúčtování bude provedeno souběžně s vyúčtováním SÚD v termínu do 6.1.2012. Čerpání dotace bude zpracováno na předepsaných výkazech, včetně výkazu účetních dokladů uskutečněných plateb podle účetní evidence klubu. O povinnostech SKP/PSK a úrovni vyúčtování platí vše, co bylo výše uvedeno o SÚD za rok 2011.
ROK 2012


Požadavek na dotace pro rok 2012:

FORMULÁŘ: Požadavek SKP/SKP na SÚD v roce 2012
Požadavek státní účelové dotace (SÚD).

1 /Aktualizovat identifikačních údaje SKP/PSK na rok 2012
2 /Součástí požadavku je zpracování informace o aktuální reálné hodnotě pořízeného vlastního nemovitého majetku a o hodnotě majetku v dlouhodobém pronájmu,
3 / Údaje o členské základně pol. a zam. MV a Policie ČR, SHZ ,mládeže a ostatních.
4 / Dalším údajem je informace o počtu pojištěnců ZP MV v SKP/PSK.
5 / V požadavku je nutné podrobně uvést jednotlivé sportovní aktivity a soutěže, které budou pořádány pro členy SKP v roce 2012 a dále smluvní spoluúčast na zabezpečení a realizaci M Policie, M UNITOP, velkých cen UNITOP, předkola M Policie, soustředění reprezentace policie a dalších sportovních aktivit, které zajišťuje SKP v rámci realizace programu v roce 2012 pro své členy, ale i v rámci celostátní působnosti UNITOP ČR.

Hospodářská komise UNITOP, určená k rozdělení SÚD na rok 2012, požaduje podrobné informace. V Dohodě na rok 2012 bude mimo finanční částku na běžnou činnost SKP jmenovitě uvedeno kolik a na které další sportovní akce M UNITOP, reprezentace, předkola apod. bude SÚD poskytnuta.


FORMULÁŘ: požadavek dotace 2012 MŠMT
2 formuláře: Všeobecná sportovní činnost a Údržba a provoz sportovních zařízení.

Údržba a provoz sportovních zařízení:
1/ Vzhledem ke změně metodiky podávání žádostí na MŠMT, byly s požadavkem na dotaci“ Údržba a provoz sportovních zařízení“ osloveny SKP/PSK již v průběhu měsíce října. Jednalo se o kluby, které dotaci obdržely v minulém období a jsou schopny doložit všechny požadované podklady podle pokynů MŠMT. Návazně byla po zpracování „Žádost o dotaci“ předložena k posouzení na příslušný odbor MŠMT.

Všeobecná sportovní činnost, sport pro všechny - mládež :
2/ požadavek dotace na „Všeobecnou sportovní činnost“ je zřejmý z formuláře na rok 2012. Platí základní pokyny stejné jako u žádosti SÚD od MV ČR (identifikační údaje apod.).

Veškeré formuláře k vyúčtování dotace od MV ČR a MŠMT za rok 2011 a formuláře k požadavku na dotace od MV ČR a MŠMT na rok 2012 budou vloženy na www stránky UNITOP ČR v oddílu ekonomie.


Ing. Jindřich Dobruský
Ekonom UNITOP ČR

PŘÍSLUŠNÉ FORMULÁŘE :Žádost o dotaci MV pro rok 2012


Vyúčtování dotace MV 2011


Přehled položek hrazených z dotace MV v roce 2011


Vyúčtování dotace MŠMT údržba a provoz 2011


Vyúčtování dotace MŠMT SPV 2011


Žádost o dotaci MŠMT SPV 2012


Dotazník STK pro rok 2012


Přehled sport. soutěží pro 2012
zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport