policie-sport policie-sport policie-sport policie-sport
policie-sport
UNITOP ČR
sipka charakteristika
sipka stanovy
sipka kluby
sipka výkonný výbor
Domácí sportovní soutěže
sipka termínovka
sipka soutěžní řád
sipka mistrovství Policie ČR
sipka mistrovství UNITOP ČR
sipka ostatní
Mezinárodní sportovní akce
sipka termínovka
sipka mistrovství světa
sipka mistrovství Evropy
sipka ostatní
Servisní informace pro SKP
sipka různé (aktuality)
sipka informace výboru
sipka ekonomika
sipka náměty klubu
sipka software ke stažení
Informace z výcviku
sipka obsah výcviku
sipka metodika
sipka testy

Policie ČR

Partneři

Česká pošta

zdravotní pojištění MV ČR

Volkswagen užitkové vozy

Škoda auto, a.s.

Letiště Praha

Skupina ČEZ

Klokočka auto

EVPÚ Defence s.r.o.

Česká přenosová soustava

Svijany

Dive Time

Budo Sport e-shop

USIP

USPE

Loga partnerů ke stažení


 EKONOMIKA

Novelizace zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisůzpět

10.3.2008

K 1.1.2008 nabývá účinnosti novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon se doplňuje v části sedmé o ustanovení § 38a.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky :

Čl.I
Změna zákona o účetnictví
V zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 669/2004 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., § 38a včetně poznámek pod čarou č. 8 a 8a, zní:

§38a
Občanská sdružení, jejich organizační jednotky8), které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti8a) nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou9) a honební společenstva10), mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb., pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč; přitom se na ně vztahují ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003.
____________________

8) § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb.

8a) § 6 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.“

Výkladové poznámky

SKP/PSK, které budou účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví, musí postupovat podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění které bylo účinné k 31. prosinci 2003. Současně musí postupovat podle ustanovení vyhl. č. 507/2002 Sb., která byla zrušena, nicméně vzhledem k přijetí tohoto doplňku zákona je nutné podle ní postupovat.

Jednoduché účetnictví může být v SKP/PSK použito pouze v případě, že v předcházejícím roku celkové příjmy SKP/PSK nedosáhly hodnoty 3.000.000,- Kč. Do této hodnoty patří všechny příjmy, tj. mimo jiné příspěvky, dary, příjmy z tělovýchovy, příjmy z další hlavní činnosti i příjmy z činnosti vedlejší.

SKP/PSK, které již účtují v soustavě podvojného účetnictví a nepřesahují příjem 3 000 000,- Kč, mohou přejít na soustavu jednoduchého účetnictví, ale až po ukončení příslušného účetního období, tj. v obecném případě kalendářní rok. Při dodržení pravidel zákona o účetnictví je účetním obdobím nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců (viz ustanovení § 3 a § 4 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění účinném k 31.12.2003). Tento případ je však velmi nepravděpodobný. To platí i o těch TJ/SK, které musely povinně vést podvojné účetnictví, a to z důvodu, že v době předcházející výjimky ještě nebyly založeny.

V případě, že bude v roce 2008 založena nová SKP/PSK, doporučuje se zvážit zda její příjmy nedosáhnou hranice 3.000.000,- Kč. Pokud není zcela jisté, že takový stav nenastane, pak se doporučuje vést účetnictví podvojné.

Pokud se SKP/PSK rozhodne vést jednoduché účetnictví, nebo bude ze zákona povinna přejít na účetnictví podvojné, je třeba postupovat stejně jako je uvedeno v příloze č. 2 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., které jsou určeny pro fyzické osoby (zákon totiž nepředpokládal, že by právnické osoby mohly vést jednoduché účetnictví nebo daňovou evidenci).
zpět

Kontakty - sekretariát UNITOP ČR


Papírenská 6 b
160 00 Praha 6
Tel./fax: +420 220 514 984
unitop@policie-sport.cz


Policejní soutěže 2013Přátelé policejního sportu,
rozběhl se seriál policejních mistrovství ČR,
mistrovství a Velkých cen UNITOP ČR
a dalších policejních soutěží a přeborů roku 2013

Termínová listina 2013

POLICEJNÍ MISTROVSTVÍ

MISTROVSTVÍ UNITOP ČR

Alpské lyžování 10.3. 2013

Sálová kopaná 28.3.2013


Velké ceny UNITOP ČR


Smlouva o spolupráciDne 3.8.2007 byla po- depsána nová smlouva o spolupráci mezi Minister- stvem vnitra české republiky a Unií tělovýchovných organizací Policie ČR (UNITOP ČR) s platností na dalších 5 let.

více informací zde


policie-sport